Obchodní společnosti a jejich rozdělení

Když se vysloví pojem obchodní společnosti, každý si určitě správně uvědomí, že jde o subjekty spjaté s podnikatelskou činností. Obchodní společnost je ale poměrně obecný název, za kterým se skrývá řada ostatních věcí. Jsou to primárně odlišné typy společností, s nimiž Vás podrobněji a detailněji seznámíme.

PředmětHodnota
ZaloženíSpolečenská smlouva
VznikZápis do obchodního rejstříku
PovinnostiVedení účetnictví
FormaPrávnická osoba
Základní informace týkající se obchodních společností.

Toto jsou pouze základní a obecné informace týkající se obchodních firem. Ty by měl znát každý, kdo se společnost rozhodně založit a vlastnit. Společnosti jsou zakládány nejenom kvůli podnikání a businessu. Dalším důvodem se může stát správa majetku.

Obecné informace o společnostech

Když se zaměříme a budeme soustředit na českou legislativu, obchodní společnosti jsou upravovány zákonem stejně, jako družstva. Obojí dohromady pak tvoří obchodní korporace. Takovou pomyslnou odnoží obchodních společností jsou neziskové organizace, které primárně nefungují proto, aby generovaly zisk.

  • Zákon č. 90/2012 Sb.
  • Nabytí účinnosti v roce 2014
  • Společenská smlouva nebo forma veřejné listiny

S obchodními společnostmi souvisí spousta informací a údajů. Rozdíly jsou mezi tím, kdo je zakladatelem nově vznikajícího subjektu. Důležitou roli sehrává také kapitál a mnohé další věci, jimž se nyní budete věnovat.

Obchodní společnosti a jejich dělení

Mezi jednotlivými společnostmi mohou být poměrně zásadní rozdíly. Pokud se rozhodnete založit obchodní společnosti, měli byste vědět, jaké to budou. Z pohledu dělení se můžete setkat se třemi nejčastějšími subjekty. Jsou to osobní společnosti, kapitálové společnosti a evropské společnosti.

Zásadní rozdíl mezi osobní a kapitálovou společností je v ručení.

Adam R., ekonom.

Nutno podotknout, že osobní a kapitálové společnosti se dělí ještě na jiné podspolečnosti. V případě evropské společnosti lze zmínit evropské hospodářské zájmové sdružení. Mnohé z těchto společností mimochodem ovlivnily největší hospodářské krize.

Porada v jedné z velkých a úspěšných obchodních společností.

Osobní obchodní společnosti

Nejprve se pojďme věnovat osobním společnostem. Obchodní společnosti tohoto typu jsou primárně vytvořeny za podnikatelským účelem. Dalším důvodem může být také správa osobního majetku. Právě slůvko „osobní“ zde hraje poměrně významnou roli.

  • Společníci ručí svým majetkem
  • Osobní účast na řízení společnosti
  • Povinnost vložit vklad do společnosti

Osobní firmy jsou zakládány na základě příslušné společenské smlouvy, jejíž součástí musí být minimálně dva podnikatelé. Osobní společnosti lze dělit na veřejné obchodní společnosti a komanditní společnosti.

Veřejné obchodní společnosti

Statutárním orgánem veřejné obchodní společnosti je jeden nebo více společníků. Všichni v tomto případě ručí celým svým majetkem, a to nerozdílně. Velice často se můžete setkat se zkratkou v.s.o. Pokud společenská smlouva nepraví jinak, k rozhodování je zapotřebí všech hlasů společníků.

PředmětHodnota
Základní kapitálNestanoven
Minimální počet zakladatelů2
Nejvyšší orgánNestanoven
Alternativní označeníVeř. obch. spol.
Co byste měli vědět o veřejné obchodní společnosti?

Běžným standardem jsou i práva mezi jednotlivými společníky, která jsou stejná. Výjimkou může být ustanovení ve společenské smlouvě, kde bude právní poměry definovat jinak.

Komanditní společnosti

Mezi osobní firmy patří také ty komanditní. Z logiky věci jasně vyplývá, že jsou označovány a prezentovány pod zkratkou k.o. Hlavní roli zde sehrává komandista, který za dluhy ručí omezeně a jeho jméno je uvedeno ve firmě. Dalšími členy jsou komplementáři ručící majetkem neomezeně.

Základem pro založení komanditní společnosti je komandista a alespoň jeden komplementář.

Ivan S., ekonom.

Obchodní společnosti tohoto typu se pojí s rozdělením podílů komandistů podle výše jejich vkladu. O věcech spjatých s tímto typem společnosti rozhodují všichni, pokud společenská smlouva nedefinuje a nepraví něco jiného. Co se týče dělení zisků a případných ztrát, vždy je to polovina mezi společnost a komplementáře. Nutno podotknout, že například v českém prostředí se s tímto typem obchodní společnosti setkáte v omezené míře.

Schůzka probíhající ve společnosti za účasti jejích členů.

Kapitálové obchodní společnosti

Obchodní společnosti kapitálové mají trochu jiný charakter než ty osobní. Využívány mohou být nejenom k podnikatelským činnostem. Jednotliví společníci mají sice majetkovou povinnost, nemusí se však účastnit řízení obchodní firmy.

  • Riziko do výše vkladu
  • Popřípadě příplatkové povinnosti
  • Podíl na řízení zprostředkovaně

Řízení a vedení kapitálových společností se svěřuje jednotlivým řídícím orgánům. Pokud jde o dělení kapitálových společností, setkat se můžete s variantami akciová společnost a společnost s ručením omezeným.

Společnost s ručením omezeným

Když se rozhodnete založit tyto obchodní společnosti, bude Vám k tomu postačovat základní kapitál ve výši jedné koruny české. Společnost s ručením omezeným je známá pod zkratkou s.r.o. Alternativně je používáno i spojení spol. s r.o. A co dalšího byste měli o této obchodní společnosti vědět?

PředmětHodnota
Počet zakladatelůMinimálně jeden
Nejvyšší orgánValná hromada
Statutární orgánJeden z více jednatelů
RučeníDo výše nesplaceného vkladu
Společnost s ručením omezeným má také svá pravidla.

Pokud jde o rozdělování zisků společnosti s ručením omezeným, obvykle se dělí mezi společníky dle výše jejich podílu ve firmě. Toto pravidlo může být pochopitelně nastaveno jinak prostřednictvím společenské smlouvy.

Obchodní společnosti – Akciová společnost

Druhým typem kapitálové obchodní společnosti je akciová společnost. V jejím případě hraje významnou roli určitý počet akcií a jednotliví akcionáři. V rámci statutárního orgánu funguje správní rada či představenstvo. Jednotliví společníci neručí za závazky společnosti.

Název akciová společnost je velice často nahrazován zkratkami a.s. nebo akc. spol.

Rostislav P., ekonom.

Pokud jde o akciové obchodní společnosti v České republice, základní kapitál se stanovuje ve výši dva miliony korun českých. Střetnout se můžete se dvěma odlišnými a rozdílnými systémy uspořádání takového subjektu. Je to dualistický a monistický systém. Jednotliví akcionáři se mohou podílet na řízení společnosti, k čemuž obvykle slouží valná hromada.

Prostředí jedné z velkých a úspěšných zahraničních společností.

Ostatní obchodní společnosti

V rámci komplexnosti prezentovaných informací by měla padnout zmínka také o evropské společnosti, která je mnohdy označována, jako evropská akciová společnost a má také svůj význam. Ta podléhá Evropskému právu obchodních společností a je řízena nařízením Rady č. ES/2157/2001. Pokud se rozhodnete pro založení evropské obchodní společnosti, zajímejte se primárně o její právní režim, daně a organizační strukturu.

Otázky a odpovědi

Tematika obchodních společností je skutečně pestrá a různorodá. Věnovat se ji budeme i nadále, a to formou nejčastějších otázek a odpovědí. Možná právě v nich najdete další přínosné informace, které pro Vás budou zásadní.

Co je nutné pro založení akciové společnosti?

Abyste mohli založit akciovou společnost, jsou zapotřebí stanovy budoucího subjektu, rozhodnutí o založení společnosti a rozhodnutí o volbě orgánů společnosti.

Co musí obsahovat zakladatelský dokument s.r.o.?

Kromě názvu a adresy je to stanovení společníků, předmět podnikání, výše základního kapitálu, jména a bydliště jednatelů a členů, určení správce vkladu a stanovení výše rezervního fondu.

Kdo využívá veřejné obchodní společnosti?

S tímto typem společnosti se příliš nesetkáte. Tuto formu užívá například obchodní řetězec Kaufland.

Kdo využívá komanditní společnost?

Tento typ osobní firmy užívá kupříkladu dopravní společnost Student Agency.

Jaké mohou být cíle obchodní společnosti?

Ty se liší v závislosti na konkrétním subjektu. Někdo chce růst a expandovat, jiný cílí na maximalizaci obratu. Výjimkou není ani dosažení určitého podílu na trhu v daném oboru a dlouhodobé přežití.

Zvolte ty správné obchodní společnosti

Tak co, už víte, jaká obchodní společnost je ideální a vhodná právě pro Vás? Pokud máte obavy z komplikovanosti zakládání obchodních společností, pak takové činnosti přenechte odborníkům. Ti za Vás vyřídí všechnu potřebnou administrativu. Jde pochopitelně o služby spojené s patřičným poplatkem. V dnešní době se navíc nabízí možnost zakoupit již založené a nevyužívané společnosti, v nichž se změní pouze nový majitel.