Finanční manažer: Strážce firemní pokladnice?

Finance Manager

Finanční manažer: Kdo to je?

Finanční manažer je klíčovou postavou v každé úspěšné firmě. Jeho úkolem je efektivně řídit finance společnosti a zajistit její finanční stabilitu a růst. To obnáší širokou škálu činností, od plánování a analýzy finančních toků, přes správu investic a řízení rizik, až po komunikaci s investory a finančními institucemi.

Finanční manažeři musí mít hluboké znalosti finančního trhu, účetnictví a daňové problematiky. Musí být schopni analyzovat data, identifikovat trendy a na jejich základě dělat strategická rozhodnutí. Důležitá je také schopnost komunikace a prezentace, jelikož finanční manažeři často prezentují výsledky své práce vedení společnosti nebo investorům.

Profese finančního manažera je náročná, ale zároveň velmi perspektivní. Odborníci s touto specializací jsou na trhu práce velmi žádaní a jejich platy patří k nadprůměrným. Pokud vás tedy svět financí láká a máte analytické myšlení, pak by pro vás mohla být kariéra finančního manažera tou správnou volbou.

Úkoly finančního manažera

Finanční manažer hraje v každé firmě klíčovou roli. Jeho úkolem je efektivně řídit finance a zajistit finanční stabilitu a prosperitu podniku. Mezi jeho hlavní úkoly patří plánování, analýza a kontrola finančních toků. Finanční manažer sestavuje finanční plány, rozpočty a prognózy. Analyzuje finanční výkazy, identifikuje trendy a rizika a navrhuje opatření k jejich optimalizaci. Dále se stará o správu aktiv a pasiv, optimalizaci cash flow a řízení finančních rizik.

Finanční manažer také úzce spolupracuje s ostatními odděleními, jako je například obchod, marketing a výroba. Poskytuje jim finanční informace a analýzy, které jim pomáhají v rozhodování. Dále se podílí na investičních rozhodnutích, vyhledává zdroje financování a spravuje vztahy s bankami a investory.

Práce finančního manažera je náročná a zodpovědná. Vyžaduje si hluboké znalosti financí, účetnictví a ekonomie, analytické myšlení, schopnost pracovat s daty a informacemi a také komunikační a prezentační dovednosti.

Požadované dovednosti

Pro pozici finančního manažera a finanční manažerky je nezbytné mít silné analytické a problémově orientované myšlení. Musíte být schopni rychle a efektivně analyzovat finanční data, identifikovat trendy a příležitosti a navrhovat strategická řešení. Důležitá je také znalost finančních principů, účetnictví a daňové legislativy. Musíte být schopni připravovat a analyzovat finanční výkazy, řídit rozpočty a hotovostní tok a vyhodnocovat investice.

finance manager

Kromě odborných znalostí jsou klíčové i komunikační a prezentační dovednosti. Finanční manažeři a manažerky musí být schopni srozumitelně a efektivně prezentovat komplexní finanční informace jak vedení společnosti, tak i kolegům z jiných oddělení. Důležitá je také schopnost vést tým, motivovat ostatní a pracovat pod tlakem.

V neposlední řadě je pro finanční manažery a manažerky důležitá znalost anglického jazyka a práce s počítačem, zejména s tabulkovými procesory a finančním softwarem.

Finanční manažer je jako dirigent orchestru, který musí sladit jednotlivé nástroje, aby vznikla harmonická a zisková melodie.

Prokop Novotný

Nezbytné vzdělání

Pro pozici finančního manažera je nezbytné kvalitní vzdělání v oblasti financí a ekonomie. Minimálním požadavkem je obvykle bakalářský titul, ale stále častěji firmy preferují uchazeče s titulem magisterským, a to zejména pro seniorní pozice. Mezi nejčastější obory patří finance, ekonomie, účetnictví a podniková ekonomika.

Kromě teoretických znalostí je pro finanční manažery klíčová i praxe. Mnoho firem nabízí stáže nebo trainee programy, které studentům a absolventům umožňují získat cenné zkušenosti v oboru. Důležitá je i znalost finančních softwarů a nástrojů, jako jsou například Excel, SAP nebo různé analytické programy.

Vzhledem k neustálému vývoji finančního trhu je pro finanční manažery nezbytné celoživotní vzdělávání. Toho lze dosáhnout účastí na odborných konferencích, seminářích a workshopech, ale i studiem odborné literatury a sledováním aktuálního dění ve světě financí.

Plat a benefity

Finanční manažeři a ředitelé finančních oddělení patří k nejlépe placeným profesím v České republice. Jejich platy se odvíjejí od velikosti společnosti, odvětví, regionu a samozřejmě i od zkušeností a vzdělání. Kromě fixní mzdy se můžou těšit i na atraktivní benefity.

Mezi nejčastější benefity patří roční bonusy, které jsou navázané na plnění stanovených cílů. Dále se často setkáváme s příspěvky na penzijní připojištění, životní pojištění nebo na stravování formou stravenek. Většina firem nabízí i 5 týdnů dovolené, notebook, mobilní telefon a služební automobil i k soukromým účelům.

S rostoucí senioritou a odpovědností roste i šance na získání nadstandardních benefitů, jako je například členství v golfovém klubu, jazykové kurzy nebo služební byt.

Plat a benefity jsou důležitým faktorem při výběru zaměstnání. Finanční manažeři a ředitelé finančních oddělení si můžou vybírat z široké škály nabídek a najít si pozici, která jim nabídne nejen zajímavou práci a odpovídající finanční ohodnocení, ale i motivující benefity.

finance manager

Kariérní postup

V oblasti financí se kariérní postup často odvíjí od získaných zkušeností, odborných znalostí a dosaženého vzdělání. Finance manažeři s ambicemi na vyšší pozice by se měli zaměřit na rozvoj klíčových kompetencí, jako je strategické myšlení, analytické schopnosti a leadership. Získání certifikací jako CFA (Chartered Financial Analyst) nebo ACCA (Association of Chartered Certified Accountants) může výrazně posílit profesní profil a otevřít dveře k zajímavým pracovním příležitostem.

Srovnání pozic: Finanční manažer vs. Finanční analytik
Funkce Finanční manažer Finanční analytik
Strategické plánování Ano Spíše ne
Denní operace Dohlíží Provádí
Tvorba reportů Ano, souhrnné Ano, detailní
Manažerské zodpovědnosti Ano Omezeně
Průměrný plat (CZK/rok) 1 200 000+ 800 000+

Pro finance managery je důležité budovat si silnou síť kontaktů v oboru, účastnit se relevantních konferencí a workshopů. Proaktivní přístup, ochota učit se novým věcem a přebírat zodpovědnost za vlastní rozvoj jsou vlastnosti, které zaměstnavatelé v této oblasti oceňují. S rostoucí praxí a odborností se finance manažeři mohou posouvat na pozice jako finanční ředitel (CFO), ředitel pro controlling nebo finanční analytik.

Důležitým aspektem kariérního růstu je i ochota učit se novým technologiím a nástrojům, které se v oblasti financí neustále vyvíjejí. Znalost softwarů pro finanční modelování, business intelligence a analýzu dat je dnes pro finance manažery nezbytná. V neposlední řadě je důležité rozvíjet i měkké dovednosti, jako je komunikace, prezentační dovednosti a schopnost vést tým.

Typy firem

V České republice se můžeme setkat s různými typy firem, z nichž každý má svá specifika z pohledu finančního řízení. Pro finančního manažera je klíčové rozumět odlišnostem mezi nimi, aby mohl efektivně plánovat, řídit cash flow a optimalizovat daňové zatížení.

Mezi nejběžnější typy patří živnostníci, kteří podnikají na vlastní jméno a ručí za závazky celým svým majetkem. Jejich účetnictví je jednodušší, ale zároveň nesou vyšší riziko. Další formou jsou společnosti s ručením omezeným (s.r.o.), které jsou v Česku velmi populární. Tyto firmy ručí za své závazky pouze do výše svého vloženého kapitálu, což je činí atraktivní pro podnikatele s omezeným kapitálem. Pro náročnější podnikání existují akciové společnosti (a.s.), které se hodí pro větší projekty s potřebou vyššího kapitálu. Akcie a.s. je možné obchodovat na burze, což umožňuje snadnější přístup k financování, ale zároveň s sebou nese větší regulaci a náročnější administrativu.

finance manager

Kromě těchto základních typů existují i další formy podnikání, jako jsou veřejné obchodní společnosti (v.o.s.) nebo komanditní společnosti (k.s.). Pro finančního manažera je důležité znát specifika každého typu firmy a umět s nimi pracovat, aby mohl poskytovat relevantní finanční poradenství a zajistit tak prosperitu firmy.

Nástroje pro finanční manažery

Finanční manažeři mají k dispozici širokou škálu nástrojů, které jim pomáhají v jejich každodenní práci. Mezi ty nejdůležitější patří software pro finanční plánování a analýzu, jako je například Microsoft Excel, SAP BusinessObjects Planning and Consolidation nebo Oracle Hyperion Planning. Tyto nástroje umožňují finančním manažerům vytvářet komplexní finanční modely, analyzovat historická data a vytvářet prognózy do budoucna.

Kromě softwaru pro finanční plánování a analýzu existuje také řada specializovaných nástrojů, které se zaměřují na konkrétní oblasti finančního řízení. Mezi ně patří například software pro řízení peněžních toků, software pro správu aktiv a pasiv nebo software pro řízení rizik. Tyto nástroje pomáhají finančním manažerům optimalizovat finanční procesy a minimalizovat finanční rizika.

V neposlední řadě by finanční manažeři měli být obeznámeni s nástroji pro business intelligence a datovou analytiku. Tyto nástroje jim umožňují analyzovat velké objemy dat a identifikovat trendy a vzorce, které by jinak zůstaly skryty. Díky tomu mohou finanční manažeři činit informovanější rozhodnutí a zlepšovat celkovou finanční výkonnost podniku.

Kromě výše uvedených nástrojů existuje celá řada dalších softwarových aplikací a online služeb, které mohou finančním manažerům usnadnit práci. Mezi ně patří například nástroje pro online bankovnictví, nástroje pro správu faktur nebo nástroje pro sledování kurzů akcií.

Trendy ve finančním řízení

Moderní finanční manažeři a finanční ředitelé se v současnosti potýkají s dynamickým prostředím, které přináší nové výzvy i příležitosti. Mezi nejvýraznější trendy ve finančním řízení patří automatizace a digitalizace. Firmy stále častěji implementují softwarové nástroje pro automatizaci účetních procesů, finanční plánování a reporting. To umožňuje finančním týmům zefektivnit rutinní úkoly a soustředit se na strategičtější činnosti, jako je analýza dat a finanční prognózy.

finance manager

S tím souvisí i rostoucí význam datové analytiky ve finančním řízení. Díky pokročilým analytickým nástrojům a dostupnosti velkého množství dat mohou finanční manažeři identifikovat trendy, předvídat rizika a přijímat informovanější rozhodnutí. Důležitým trendem je také důraz na kybernetickou bezpečnost. S rostoucí digitalizací finančních procesů se firmy stávají zranitelnějšími vůči kybernetickým útokům. Finanční manažeři proto musí klást velký důraz na implementaci robustních bezpečnostních opatření a školení zaměstnanců.

V neposlední řadě je nutné zmínit i rostoucí význam udržitelnosti ve finančním řízení. Investoři a zákazníci stále více zohledňují environmentální, sociální a governance (ESG) faktory při svých investičních a nákupních rozhodnutích. Firmy tak musí prokazovat svou společenskou odpovědnost a transparentně reportovat o svém dopadu na životní prostředí a společnost.

Budoucnost profese

Finanční manažeři a finanční ředitelé se nemusí bát, že by je v nejbližší době nahradili roboti. Naopak, jejich role se stává stále důležitější a komplexnější. Firmy všech velikostí se potýkají s rostoucí mírou nejistoty a složitosti v oblasti financí. Globalizace, digitalizace, měnící se daňové zákony a rostoucí tlak na udržitelnost – to vše klade na finanční odborníky vysoké nároky.

Budoucnost profese finančního manažera a finančního ředitele bude patřit těm, kteří se dokáží přizpůsobit změnám a rozvíjet své dovednosti. Kromě tradičních znalostí účetnictví a finanční analýzy budou muset ovládat i moderní technologie, jako je automatizace, umělá inteligence a analýza dat. Stejně důležité budou i měkké dovednosti, jako je komunikace, strategické myšlení a leadership.

Finanční manažeři a finanční ředitelé budou muset umět efektivně komunikovat s vedením firmy a dalšími odděleními, a to i v oblasti technologií. Budou muset umět analyzovat data a identifikovat trendy, které ovlivní budoucnost firmy. A v neposlední řadě budou muset být lídry, kteří povedou své týmy a firmy k úspěchu v dynamicky se měnícím prostředí.

Publikováno: 30. 06. 2024

Kategorie: finance

Autor: DaliborPribyl

Tagy: finance manager