Za pravou Evropu I. část

Za pravou Evropu I. část

Alexander Dugin

 

Ještě něco doutná v našem lidu, co ho odvrací od propasti zvané moderní Evropa, ale setrvačnost směřování je příliš silná a úsilí, které je  nutné vynaložit na opravdovou konzervativní revoluci, musí být obrovské.

 

Jak se nevyhnutelný konec Evropy týká Ruska? To je složitá a živá otázka, vzhledem k tomu, že ruská kultura, náboženství a sama ruská civilizace má evropské a středomořské kořeny. Rusko je část věčné Evropy a osud Starého světa nám nemůže být lhostejný, vzhledem k tomu, že ve značné míře je i naším osudem.

 

Věčná Evropa: tři kasty

 

Současná evropská civilizace je historickým pokračováním civilizace středomořské. V této posloupnosti převládá indoevropská složka a základní jazykovou a kulturní matricí Evropy je indoevropská tradice.

 

Pokud si připomeneme  rekonstrukci třístupňového systému Georgese Dumézila (1898-1986, francouzský komparativní filolog, který se mj. zabýval  analýzou protoindoevropského náboženství a společnosti, pozn. překl.), uvidíme před sebou sociologický obrázek Evropy, jejíž společenský řád trvale ovládá princip tří hlavních kast: žerců, vojáků a výrobců.

 

V různých historických etapách a pod různými označeními se s takovou stratifikací evropských společenství skutečně setkáváme.

 

Klasickým projevem takového řádu se jeví nejstarší éra středomořských společenství počínaje obdobím achájských výbojů a homérského Řecka. Podobný systém byl charakteristický pro klasické Řecko a Řím, s výjimkou období úpadku, kdy se posilovala politická pozice „městských obyvatel,“ což přineslo smíšení vyšších kast s delokalizovanými rolníky a nový typ – obchodníka, který byl cizí klasické indoevropské společnosti. Tento typ obchodníka se vytvořil spolu s degradací a materializací vojenské třídy (což je popsáno v Platónově Státu jako fenomén timokracie), ale mohl se vytvářet i „dole“ specifickou sociální odchylkou bývalých zemědělců nebo městských řemeslníků. Nedá se vyloučit, že vytvoření typu obchodníka bylo důsledkem vnějších vlivů ve vztahu k indoevropskému kulturnímu okruhu, například fénických a obecně semitských, kde byl obchod široce rozšířenou společenskou činností. Obyvatelé měst, občané („měšťané“) představovali v městských řeckých státech specifické sociální prostředí, ve kterém byly tři klasické složky indoevropské společnosti deformovány. Přinejmenším to tak popsal Aristoteles v Politice. Moc božských králů – žerců (posvátná monarchie) se proměnila v tyranii. Vláda vojenské aristokracie se změnila v dominanci finanční oligarchie a organické samořízení etnicky stejnorodých a solidárních občin (politea) se změnilo v „demokracii,“ moc náhodného a nejednotného davu sjednocovaného pouze obýváním stejného městského teritoria.

 

Řím v éře svého rozkvětu indoevropské třístupňové hierarchii opět vrátil správné proporce. Ovšem i v Římské říši bylo období úpadku charakterizováno podobným jevem vytváření nediferencované městské většiny.

 

Rozšíření křesťanství, které není původním indoevropským kulturním fenoménem, ale stalo se jím v rámci řecko-římského kulturního kontextu, umožnilo oživení základů indoevropské kultury, což vyvrcholilo v evropském středověku.

 

Na konci středověku opět zvedá hlavu městské „občanské společenství,“ roste význam obchodnické třídy – konec konců buržoazní Evropa Anglie, Holandska a Francie s konečnou platností právně ustanovuje demokratický společenský model. Důležité je, že hlavní postavou evropského novověku se stává buržoa (obchodník, podnikatel, makléř), který se v klasických indoevropských společnostech nacházel buď na jejich periferiích, nebo úplně chyběl.  Podrobnou a detailní sociologickou analýzu role a funkce buržuje podávají ve svých programových pracích známí evropští sociologové Max Weber  – s obhajujícím přístupem (v češtině: Weber, Max: Metodologie, sociologie a politika. Praha. Oikoymenh, 2009. Kapitola Protestantská etika a duch kapitalismu.) a Werner Sombart  – s kritickým přístupem (Sombart, W.: Der Bourgeois. München und Leipzig. Duncker and Humblot, 1913. V ruštině: Zombart, V.: Buržua. Nakladatelství Nauka, 1994).

 

A tak, podle Dumézila, současná západoevropská civilizace je indoevropská svou přirozeností a původní strukturou a proto se v jejích základech nalézá trojfunkční (třístupňový) model. Ale novověk do této struktury vnesl a postupně postavil do centra element geneticky cizí této indoevropské struktuře, který je v konceptuálním konfliktu s její klasickou matricí.

 

Úpadek Evropy podle Spenglera, Danilovského, Sorokina

 

Jestliže Dumézilova analýza tří hierarchických stupňů (tří společenských funkcí) ukazuje na významný odklon novověké Evropy od indoevropské pyramidy s objevením se indoevropskému společenství cizí postavy buržuje, pak jiní autoři používající civilizační přístup k problému (Oswald Spengler, Nikolaj Danilevskij, Pitirim Sorokin) se shodli v názoru, že cyklus evropské civilizace se dostal do fáze úpadku. Římsko-germánský svět (podle Danilevského) prožívá epochu stáří, ztrácí svou životní sílu, energii, rozkládá se v materiálnosti a smyslovosti. Spengler celou svou teorii postavil na doložení toho, že faustovský duch dovedl Západ k duchovní katastrofě, život organické kultury uhasl a změnil se v čistě technickou a odcizenou civilizaci. Pitirim Sorokin ze svého pohledu tvrdil, že Evropa v novověku dosáhla konce smyslové fáze rozvoje svého sociokulturního systému a octla se na okraji propasti. Sorokin rozlišoval celkem tři typy sociokulturních systémů: systém idejí (čistě duchovní), idealistický (vyvážený) a smyslový (materialistický). Když smyslový systém dochází ke svému konci a úpadku, znovu jej nahrazuje systém idejí, k čemuž podle Sorokina má dojít i v Evropě v blízké době.

 

Všechny tyto teorie mluví o tom, že v rámci evropské civilizace jako celku (jakkoliv je tento rámec u různých autorů odlišný) současný moment této civilizace představuje terminální fázi, období rozpadu, úpadku, degradace a agónie. To znamená, že evropský Logos se nalézá v poslední třetí fázi své cyklické manifestace – na protipólu dětství Evropy v období antickém a její dospělosti v dobách evropského středověku.

 

Desakralizace Evropy (Guénon, Evola)

 

Ještě mnohem ostřejší diagnózu stanovili novověké Evropě tradicionalisté. Podle francouzského tradicionalisty Reného Guénona, evropská moderna se stala výrazem anticivilizace, ztělesněním všeho toho, co protiřečilo duchu, Tradici, posvátnosti. Sekularizace, humanismus, naturalismus, mechanicismus a racionalismus, podle Guénona, jsou projevy ducha zvrácenosti, který ovlivňuje všechny společnosti, ale který právě v moderní Evropě získal tak absolutní a rozsáhlé postavení, že byl povýšen na normu a princip. Období úpadku znaly i tradiční společnosti, ale současná Evropa vytvořila v plném smyslu antispolečnost, ve  které jsou všechny přirozené proporce narušené: božské transcendentní měřítko je odmítnuto, religiozita odvržena na sociální periferii, naproti tomu se nejvyššími hodnotami staly matérie a množství, pomíjivost a smyslovost, individualismus a egoismus.

 

Guénon tvrdí, že vše co má vztah k Tradici v Evropě není ve skutečnosti evropské a v mnohem čistší a plnější formě to lze nalézt u národů Východu. Ve skutečnosti je evropskou jen fragmentace Tradice, její zkreslení a překroucení, převedení na nízkou lidskou a racionalistickou úroveň. Guénon interpretuje Západ doslova jako zemi, kde zapadá slunce duchovnosti a přichází „soumrak bohů.“

 

Téměř stejně hodnotí soudobou Evropu italský filozof Julius Evola, který nicméně uvádí, že evropská tradice přítomná v antice a středověku a sahající svými kořeny do heroické epochy, ještě může být obnovena a Západ může být zachráněn z této propasti, do které ho uvrhla současnost. Obnovení tohoto heroického ducha Západu bylo pro Evolu životním dílem. Ale ve vztahu k novověké Evropě měl ta nejpřísnější negativní hodnocení, neboť vycházel z toho, že v této periodě máme co dělat s Antievropou, s její zlomovou degenerací a deformací. Buržoazii Evola považoval za dekadentní třídu a demokracii, racionalismus, scientismus a humanismus za formy duchovní a sociálněpolitické nemoci.

 

Oba, Guénon i Evola, konstatovali úplnou a hlubokou desakralizaci (odsposvátnění) Evropy, ale Evola doufal v možnost resakralizace. Guénon to považoval za málo pravděpodobné a předpovídal Starému světu brzkou a nevyhnutelnou smrt.Otázka genderové agendy současné Evropy

 

Při hodnocení vztahů mezi pohlavími v současné evropské civilizaci se názory různých autorů hluboce liší. Na jedné straně, podle úvah švýcarského Johanna Bachofena a německého Maxe Wirtha, Evropa je postavena na patriarchátu a v závislosti na vzdalování se od prastaré éry matriarchátu tyto patriarchální tendence (apollinismus, dominance mužského racionalismu) narůstají. Novověká racionalistická filozofie a věda takové názory na první pohled potvrzují. Z takových analýz vycházeli mnozí filozofové života (Friedrich Nietzsche, Henri Bergson,  Ludwig Klages, Max Scheler, Georg Simmel, Leopold Ziegler, Hermann Keyserling a další), kteří vyzývali k osvobození se z „otcovské dominance“ v evropské kultuře. Na druhé straně však Julius Evola a někteří další myslitelé, například Otto Weininger, poukazovali na to, že novověk vyzdvihl jako prioritní materialistické, smyslové, empirické hodnoty odpovídající spíše ženskému kosmickému principu. Proto Evola formuloval tezi, že žijeme v éře kaliyugy, kde převládá princip „temné ženskosti,“ chaosu, zmatku a smrti, což nejvíce odpovídá právě ženskému negativnímu aspektu. Evropa je v tomto smyslu koncentrací takové „temné gynekokracie,“ královstvím bohyně Kálí, ve kterém naopak pro mužský heroický princip obecně není místo. Pokud zdroje evropské tradice, podle Evoly, spočívají v heroickém mužském principu, pak evropská současnost je přímým protikladem tohoto principu, jeho antipodem.

 

To je potvrzováno rozšířením feminismu a rozsáhlou legalizací homosexuálních vztahů a různých zvráceností.

 

Tři pohledy na osud Západu

 

Počátky středomořské civilizace předurčily základní parametry jejího historického bytí až do dnešní doby. Proto když mluvíme o „úpadku Evropy,“ o krizi západní civilizace, ať už vědomě nebo nevědomě máme na mysli krizi Logu světla, apollónskou tragedii (Dugin, A.G.: V poiskach ťjomnogo Logosa. Akademičeskij projekt, 2014). To je maximálně explicitně vyjádřeno u Evoly, ale o něčem analogickém uvažují i všichni ostatní autoři, kteří stanovují západní civilizaci smrtelnou diagnózu. Ať už si to uvědomujeme nebo ne, pokud mluvíme o krizi Západu, máme na mysli krizi apollinského Západu, Západu antiky a středověku.. Právě za Apollóna truchlí ti, kteří rozpoznali katastrofičnost soudobé západní kultury (pozn. překl.: k apollinismu a apollónskému principu, viz např. J. Evola: Jezdit na tygru. Tritón, Praha 2009).

 

Pokud tomu tak je, finální fázi historického cyklu středomořské civilizace musíme chápat jako „Apollónův odchod,“ jeho „odstranění,“ „zmizení,“ jeho „útěk.“ V takovém případě je počátečním bodem středomořské civilizace moment radikálního vítězství Apollóna nad Kybelé, Velkou Matkou, a konečným bodem, v němž se nacházíme, Apollónovo oslabení, jeho pád, konec jeho vlády.  Tajemné mýty o nadcházejícím konci vlády Diovy, zejména příběh o spolknutí Métis a zrození Atény mohou mít přímý vztah k témuž (pozn. překl.: pokud jde o mýtus samotný viz např. https://cs.wikipedia.org/wiki/M%C3%A9tis). Konec západní civilizace je koncem vlády apollónského Logu světla.

 

V takovém případě z pohledu samotného apollónského Logu je tato historie cestou po klesající křivce, z vyššího bodu do nižšího. Vrchol je počátkem středomořské kultury, dno je současným místem, na němž se nachází západní civilizace. Abychom si představili toto schéma názorněji, tak první fáze – druhé tisíciletí před Kristem – byla ranným stádiem, Apollónovým dětstvím, od poloviny 1. tisíciletí před naším letopočtem do středověku bylo  stádium Apollónovy zralosti (odpovídající rozmachu platónismu) a nakonec slábnutí, stáří a degenerace Logu světla v  novověkém  racionalismu až do iracionální agónie v éře postmoderny.

 

Pokud však tu samou křivku budeme sledovat z pohledu Logu temnoty Kybelé, obrázek bude ve své podstatě jiný. Na počátku bude podřízení ženského principu mužskému, ale pro Logos Kybelé tento apollónský počátek není jeho začátkem. Logos Kybelé svými kořeny sahá hluboko do předindoevpropské nebo neindoevropské minulosti. S ním sousedící oblasti jsou například Egypt nebo prostředí semitské (pokud zůstaneme ve Středomoří). Proto Kybelé vidí Apollónův vpád jako epizodu a to celkem rychlou, ve srovnání s hlubinným  podzemním obdobím Velké Matky. Nicméně v helénských mýtech uznává svoji porážku v titánomachii a gigantomachii a truchlí pro své děti, které zahynuly rukou olympských bohů. V té míře, v jaké slábne Apollónova moc, se postupně osvobozuje, rány Titánů se postupně hojí a Titáni se začínají pomalu ubírat k zemskému povrchu.

 

Jako první z Titánů se na Olymp vrací Prométheus. Titán se snaží napodobit bohy, se svou chtonickou moudrostí převezme jejich posvátné schopnosti vlády. Pro velkou Matku je to pokrok a je to tak správně, protože v míře ve které slábnou síly bohů, narůstají síly Titánů. Novověk je jejich dobou. „Pokrokem“ je třeba rozumět pouze úspěch chtonických a hypochtonických sil, uvolnění starodávných sil uvězněných v Tartaru. Je to pomsta hory Otris, protiútok armády Gigantů na Flegrejských polích, útok na Olymp. Konec západní civilizace a cesta k tomuto konci je pro chtonické síly opravdovým rozvojem, pokrokem, naplněním existence a dosažením dlouho očekávaného triumfu. To je podstatou humanismu moderny.

 

Na druhé straně může výsledkem pokroku být „království ženy“ (křesťanská Apokalypsa to popisuje jako „babylónskou nevěstku,“ „ženu oděnou purpurem a šarlatem,“ „sedící na šelmě,“ viz kapitola 17. Janova Zjevení v Novém zákoně, pozn. překl.). To se shoduje s definicí naší doby jako éry kaliyugy, fází vlády temné bohyně Kálí, podle hinduistické tradice.

 

Ti, pro které žádná krize západní civilizace neexistuje, v převážné většině k západní civilizaci nepatří. Není to hlas západní civilizace, je to hlas Logu temnoty. Eurooptimistou může dnes být pouze neevropský člověk.

Pokračování zítra.
O autorovi

Další články

Napište komentář

Vaše emailová adresa nebude zveřejněna *

Breaking news

25.7  16:18 - Verizon u cíle: Yahoo bude převzato

Yahoo-šéfová Marissa Mayer

Více jak 20 let od založení stojí internetový pionýr definitivně před ztrátou své samostatnosti. Telekom gigant Verizon převezme Yahoo, podle informací z médií, za ca. 5 miliard dolarů.

  15:00 - IOC rozhodlo: Být u toho znamená všechno

IOC-Prezident Thomas Bach (vlevo) a Vladimir Putin

Přestože byl státem pdporovaný doping v Rusku prokázán tak smí ruský tým v Rio de Janeiro startovat. Ukazuje to že ruský vliv na IOC je ohromný. Whistleblowerin Julia Stepanowa, která to všechno práskla, je z účasti vyloučena. Bude se muset odstěhovat a Rusko už nebude nikdy reprezentovat. S výsledkem se dalo počítat a překvapení se nekonalo.

  13:15 - Americká vláda chce stanice, které dobijí elektromobil za 10 minut

Dobíjecí stanice Tesla

Elektromobil je jeden velký problém. Vlastně je to shluk mnoha malých problémů. Třeba s dobíjecími stanicemi, kterých je málo a nedobíjí dostatečně rychle. To ví i americká vláda a zavázala se, že bude za vládní peníze podporovat projekty na rychlejší dobíjení. V Evropě se vedle chybějícího nadšení k elektro-mobilitě potýkáme se samými problémy s nedostatkem nabíjecích stanic.

  12:00 - V Íránu zničili sto tisíc satelitních antén

Íránské úřady nechaly zničit 100 000 satelitních antén, které byly zabaveny občanům. Informovala o tom agentura AFP. V Íránu je příjem satelitních televizních kanálů zakázán a pokutován, zákaz se ale všeobecně porušuje. „Většina satelitních kanálů oslabuje rodinné základy a u dětí ohrožuje školní docházku. Průzkumy ukazují, že děti, které takovou televizi sledují, jsou nezdvořilé ve škole i vůči rodičům.“

  11:05 - „Desaster“: Trump uvažuje o vystoupení z WTO

US-Kandidát na prezidenta Donald Trump

Volný obchod patřil desetiletí z republikánské víře. Ne ale pro Donalda Trumpa: Jako budoucí US-prezident by z organizace volného obchodu (WTO) eventuálně vystoupil. Jako důvod uvedl že volný obchod je desasterem pro státy které jsou členem WTO.

  10:16 - Z lomu ČSA má odejít 1769 lidí

Premiéra Bohuslava Sobotku čeká na jednání vlády těžký boj s koaličními partnery o příspěvek severočeským horníkům. O práci v souvislosti s útlumem těžby, na jehož začátku stálo rozhodnutí vlády o neprolomení limitů na zdejším lomu ČSA, by tu během dalších pěti let mělo přijít 1769 zaměstnanců.

  9:32 - Výbuch v německém Ansbachu zranil dvanáct lidí

Atentátník se zabil v Ansbachu

Neúspěšný žadatel o azyl ze Sýrie (27) zemřel poté, co v bavorském Ansbachu v neděli večer odpálil výbušninu. Při explozi bylo zraněno 12 lidí. Podle policie jsou tři z nich ve vážném stavu.

24.7  18:00 - Sedm let bez Čechů nebo Poláků? V EU se rodí plán brexitu

Plakát, který před referendem Brity nabádal k Brexitu

Velká Británie by mohla po vystoupení z EU zůstat součástí jednotného evropského trhu, a přitom by se jí až na sedm let netýkalo pravidlo o volném pohybu pracovních sil. Takový je alespoň plán probíraný v evropských metropolích. V praxi by to znamenalo, že ne každý Čech by směl přijít do Británie za prací jako dosud. Informaci přinesl list The Guardian s odkazem na přední zdroje na britské i unijní straně.

  16:42 - Silné bouřky postihnou celé území ČR, budou doprovázeny přívalovými dešti

V teplém a vlhkém počasí se v neděli odpoledne na jihu Moravy, v západních a jižních Čechách budou místy vytvářet bouřky. Ty mohou být provázeny přívalovým deštěm. Výstrahu v neděli vydal Český hydrometeorologický ústav (ČHMÚ).

  15:00 - V Brazílii se pokusili ukrást olympijskou pochodeň

V brazilském městě Guarulhos nedaleko Sao Paula se neznámý muž pokusil ukrást pochodeň s olympijským ohněm. Štafetu však díky pohotovému zásahu bezpečnostní služby narušil jen na několik vteřin a byl zadržen policií.

  13:12 - Na Frýdecko-Místecku se zranilo hned pět cyklistů

Pět zraněných cyklistů na Frýdecko-Místecku museli v sobotu během devíti hodin ošetřit moravskoslezští záchranáři. Ve třech případech si lidé po pádu z kola poranili hlavu. Moravskoslezští záchranáři v týž den vyjížděli také ke dvěma topícím se mužům. Jeden je v kritickém a druhý ve vážném stavu.

  12:00 - Žaloby o miliardové pozemky církev většinou nestáhne

Slib biskupů, že katolická církev stáhne žaloby podané na kraje, má právní háček. Podle zjištění Práva nelze očekávat, že církevní subjekty stáhnou všech svých 116 žalob, jak v to doufají hejtmani, nýbrž sotva polovinu.

  11:01 - Sebeakceptance: Smím žít jak já chci!

Sebeakceptance: Milovat své tělo jaké je

Příliš tlustá, plnoštíhlá, tmavá? V USA dělají „Body-aktivisté“ reklamu jak milovat svoje tělo jaké je. Ale jde to vůbec? Ano, je to možné, ale je to i těžké.

  10:23 - Mnichovský střelec vyhrožoval spolužákům smrtí už před pár měsíci

Lidé před mnichovskou Olympií oplakávají oběti střelby.

Osmnáctiletý Ali David Sonboly, který v pátek v Mnichově zastřelil devět převážně mladých lidí, se v minulosti opakovaně choval hrubě a vyhrožoval okolí smrtí. Spolužáky byl odstrkován. Jeden ze svědků také pro stanici NBC News vylíčil, jak mu jedna z obětí zemřela na ulici v náruči.

  9:40 - Na Rokycansku zemřela osmadvacetiletá řidička

Nedaleko Příkosic na Rokycansku zemřela v neděli ráno při nehodě mladá řidička. Havarovala tam před 6:00 s osobním automobilem Audi A4, řekla policejní mluvčí Martina Korandová.

23.7  20:00 - Je svět obrácený naruby? Nebo vyvrácený z pantů?

Olympijské nákupní centrum Mnichov

Násilnosti v Nice, Würzburgu a nyní v Mnichově. V Turecku skončila demokracie. Podle WHO není virus Zika nebezpečný – i když sportovci ruší účast na olympijských hrách. A: Donald Trump neví nic o světě. To je tragická bilance posledních dvou týdnů na skutecnosti.cz.

  19:32 - Nový jednorázový kapesní test na infarkt stojí 370 korun

Ilustrační znázornění infarktu

Až donedávna mohla být diagnóza akutního infarktu myokardu provedena pouze v nemocnicích s určitým vybavením, takže bylo obtížné splnit cíl včasné diagnózy a včasné léčby, zvláště když pacienti jsou na předměstí nebo ve vzdálenějších oblastech. Přitom klíčem ke zlehčení následků a snížení úmrtnosti je diagnostikovat a zahájit léčbu co nejdříve. Teď je k dispozici ale test na infarkt. Stojí 370 korun a lze ho zakoupit v lékárně..

  18:57 - Kvalifikace Formule-1 v Mad’arsku: Rosberg startuje z pole-position

Nico Rosberg

Přes chaotický průběh tréningu v Budapešti: Nico Rosberg startuje velkou cenu Mad’arska z prvního místa. Tréning musel být vzhledem ke špatnému počasí několikrát odložen. Jeho stájový kolega Hamilton začíná z druhé pozice, Sebastian Vettel na Ferrari až z pátého místa.

  18:27 - V Čechách hrozí silné bouřky a přívalový déšť

Ilustrační foto Ondřej Kořínek

V jižních a západních Čechách hrozí od sobotního odpoledne silné bouřky. Výstraha se vztahuje i na neděli. Bouřky bude doprovázet přívalový déšť ojediněle s úhrny kolem 40 mm. Potoky a říčky se mohou rozvodnit.

  18:00 - Bratislavskou Petržalku vyděsila střelba

V bratislavské čtvrti Petržalka se v sobotu střílelo. Policejní mluvčí Lucia Miháliková uvedla, že byl zadržen 22letý muž. Nikdo nebyl zraněn. Muž střílel pouze z plynové pistole, jako stříleli děti v minulosti „poplašñákem“. Lidé jsou prostě přespříliš vystrašení.

  13:15 - Evropa a Turecko: Strach z Erdogana a z Putina

Zakladatel státu Atatürk a prezident Erdogan

EU by mohla přerušit jednání o vstupu Turecka do EU a současně zmrazit miliardovou pomoc. Ale v Bruselu mají z tohoto kroku strach – bojí se reakce ze strany Erdogana. Jaká politika se praktikuje je vidět i na straně IOC – i zde mají strach z reakce prezidenta Putina v případě vyloučení ruských sportovců z OH.

  12:00 - Václav Klaus ml. vyzval k opuštění Evropské unie

Expert na školství ODS Václav Klaus ml. vyzval ve světle vražedného útoku v Mnichově k opuštění Evropské unie. Vysloužil si za to kritiku předsedy TOP 09 Miroslava Kalouska.

  11:26 - Levitující přechod pro chodce vzbudil na Slovensku pozdvižení

"Třírozměrný" přechod má zvýšit bezpečnost chodců.

Ve městě Čadca na severu Slovenska překvapí řidiče levitující třírozměrná zebra. Přechod pro chodce umělci namalovali tak, že na první pohled vypadá, jak by se vznášel nad silnicí. Dílo u našich východních sousedů vzbudilo značnou pozornost.

  11:05 - Vrah z Mnichova byl syn taxikáře

Místo činu atentátu v Mnichově

Mladík, který v Mnichově zastřelil devět lidí, byl Ali Sonboly, syn taxikáře s německým a íránským občanstvím, který pracoval v obchodě. Sousedi o něm řekli, že to byl klidný typ. Policie nezná jeho motiv, prověřuje ale spojitost s falešnou nabídkou na Facebooku, že v restauraci McDonald’s, kde střílel, se v tu dobu bude podávat jídlo zdarma. Svědkové vypověděli, že mladík volal Allahu akbar (Bůh je veliký), ale také to, že je Němec. Češi mezi oběťmi nejsou.

22.7  20:00 - Rok po tragédii: Nové záběry z nehody Pendolina ve Studénce

Pendolino se srazilo s kamiónem

Přesně po roce od tragické nehody na železničním přejezdu ve Studénce, kterou způsobil řidič polského kamiónu, zveřejnili hasiči videonahrávku ze záchranné akce. Nehoda si vyžádala tři mrtvé a dvanáct zraněných. V současné době se uvažuje o tom, že železniční přejezd bude zrušen a pod důležitým koridorem spojujícím Ostravu se střední Moravou bude vybudován podjezd.

  19:06 - Erdogan nechal zavřít dva piloty

Sestřelené ruské letadlo (24.11.2015)

Rusko-Turecké vztahy se překvapivě rychle zlepšují – přitom sestřelilo Turecko ruské bojové letadlo. Erdogan nyní sdělil že nechal zavřít turecké piloty do vězení. Údajně měli zájem na zhoršení vztahů s Ruskem.

  18:00 - Na EasyJet a Ryanair si stěžuje nejvíc lidí

Na aerolinky EasyJet a Ryanair si stěžovalo v první půlce roku 2016 nejvíce lidí.

Na EasyJet si ze všech britských aerolinií stěžuje nejvíce lidí. Vyplynulo to z interních statistik společnosti EUclaim. Ta poskytuje pasažérům informace o možné finanční kompenzaci za zpoždění letů, problémy s nimi spojené i řeší. V databázi společnosti se za první polovinu roku nashromáždilo přes 5641 stížností právě na EasyJet. Druhé místo obsadily aerolinky Ryanair se 4781 stížnostmi. Informoval o tom Daily Mail.

  17:03 - Formule 1: Nico Rosberg prodloužil u Mercedesů

Nico Rosberg

Boj dvou gigantů bude s Lewis Hamiltonem pokračovat: Nico Rosberg prodloužil smlouvu se stájí Mercedes. Němec leží v aktuálním hodnocení těsně před svým týmovým kolegou na prvním místě.

  16:16 - Venezuela: McDonald’s chybí žemle pro Big Mac

Big Mac od McDonald's

Hospodářská krize ve Venezuele se dotýká i velkých amerických korporací: McDonald’s odstranil Big Mac z jídelníčku. Zřejmě chybí dodavatel pro žemle. Pro McDonald jistě ohromná katastrofa?

  15:00 - Dreamliner a Jumbo má problémy: Boeing musí odepsat miliardy

Boeing 787 Dreamliner

Kvůli problémům se třemi modely musí firma Boeing korigovat bilanci. Obvzláště problematický je dálkový letoun Dreamliner. K tomu ještě slabá poptávka pro Jumbo-Jet 747-8 a zpoždění s dodávkami tankovacího letadla KC-46 pro americkou armádu. Výše ztrát se pohybuje kolem dvou miliard dolarů – akcie Boeingu ztratila jedno procento hodnoty.

Top