Jak dál na Ukrajině? Čtyři možné scénáře

Jak dál na Ukrajině? Čtyři možné scénáře

Ukrajina válka

Budu-li  volně  parafrázovat, Putin řekl, že si na Ukrajině občané musí vyřešit své vnitřní problémy sami a nečekat, že je za ně bude řešit Rusko. Pokud budou mít snahu řešit situaci a odvedou základní díl práce a budou-li potřebovat podporu a pomoc, pak Moskva pomůže. Myslel tím především ruskojazyčné a prorusky orientované obyvatele této země a to, že po Janukovičově pádu není možná podpora ani otevřený zásah ze strany Ruska, pokud to nebude podporováno přesvědčivou většinou obyvatelstva na daném území, které bude podporovat vlastní zorganizovanou a důvěryhodnou reprezentující politickou strukturu v čele s lidmi se kterými je možné jednat a kteří o pomoc oficiálně požádají v nevyhnutelné situaci.

V praxi jsme to již viděli na Krymu, kde s podporou naprosté většiny obyvatelstva mohly orgány místní autonomie vytvořit plně nezávislou řídící a bezpečnostní strukturu, zorganizovat referendum (či spíše plebiscit), dovést autonomní území k vyhlášení nezávislosti a vzápětí proces završit začleněním do Ruské federace. Ruská posádka na Krymu, v průběhu událostí posílená, byla zárukou, že ani radikální majdanské, ani dnešnímu Kyjevu loajální součásti ukrajinské armády a složky Bezpečnostní služby Ukrajiny, se nemohly reálně pokusit zmařit tento proces. Průběh a výsledek událostí na Krymu v nedávné minulosti jsou s takovou úvahou v souladu.

Nyní tedy máme unitární Ukrajinu (bez Krymu), která jakoby zdánlivě ustrnula v dalším vývoji. Postupně se zhoršují vzájemné vztahy s Ruskem na jedné straně a na straně druhé se dnešní Kyjev snaží získat reálnou materiální resp. finanční podporu od Západu, se skutečným výsledkem mizivým, ne-li téměř nulovým. Ve skutečnosti však tlak v ukrajinském kotli vzrůstá. Pokud jde o západní Ukrajinu, hlavní zdroj majdanistů (v jejich pozdější radikální a agresivní formě, která nemá moc společného s prvními demonstracemi prostých občanů), jejich hlavně nacionalistický a protiruský program není příliš kompatibilní se snahami stoupenců asociace s EU a NATO. Roztržka mezi převážně západoukrajinskými nacionalisty (otevřeně se hlásícími mj. k odkazu Stěpana Bandery) a prozápadními stoupenci (byť je celkem známo, že vedení obou bylo financováno přes západní neziskovky a přímo přes americkou ambasádu) se prohlubuje. Jednou ze známek takového vývoje je nedávná eliminace „Sašky Bílého“ – Muzyčka. Pokud v souladu s požadavky MMF pro poskytnutí úvěrů budou realizovány rozsáhlé škrty ve veřejném sektoru včetně sociálních oblastí, nebo se Ukrajina zhroutí ještě před jejich poskytnutím, kotel se rychle přetopí i mimo západní a východní části Ukrajiny. Myšlenka asociace se Západem bude patrně zavržena většinou obyvatelstva i ve středních oblastech země, o nichž příliš mnoho z politického hlediska v současné době slyšet není.

A pak tu máme již zmíněný ukrajinský východ a především jihovýchod. Zde napětí prudce narůstá. Vzhledem k jazykové, kulturní, etnické a hospodářské provázanosti s Ruskem tvoří tato oblast jakýsi protipól západním oblastem země, které jsou zase převážně vyloženě protiruské. Dnešnímu Kyjevu celkem loajální bezpečnostní složky zatýkají ve východních oblastech na demonstracích desítky účastníků protikyjevských a protimajdanských mítinků, zakročují proti nim a to na druhé straně motivuje k razanci i tyto demonstranty a místní obyvatelstvo. A to nejen v rovině takříkajíc fyzického jednání, ale především pokud jde názory a smýšlení, které jsou stále nakloněnější Rusku. Což v důsledku může vést i ke ztrátě zájmu o setrvání ve svazku Ukrajiny v jakékoliv formě. Bezpečnostní složky naopak ponechávají volnější pole působnosti militantním majdanistům, kteří objíždění východoukrajinská města a napadají zde místní obyvatele. K tomu všemu někteří představitelé místní správy, včetně starostů a jednoho gubernátora, kteří vystupovali na straně obyvatelstva proti kyjevské vládě, byli na základě kyjevských zatykačů zatčeni Bezpečnostní službou Ukrajiny a odvezeni do Kyjeva.

V této situaci Jaceňukova vláda dosud odmítá federalizaci země a trvá na stávajícím unitárním uspořádání.

Jaké mohou nastat čtyři základní varianty dalšího pokračování událostí na Ukrajině?  Pokusil jsem se je ve své úvaze nastínit.

Na prvním místě uveďme zachování stávajících poměrů, unitární Ukrajinu. To se až doposud snaží Jaceňukova vláda udržet. Vzhledem k výše uvedenému však vzrůstající tlaky v ukrajinském kotli hrozí spíše výbuchem a rozmetáním země, bude-li Kyjev pokračovat v dnešním spíše silovém než politickém a špatně promyšleném přístupu k problémům. Pokud k výbuchu dojde zcela nekontrolovaně, bude naopak hrozit rozšíření násilí ve velkém rozsahu a lidé kolem Jaceňuka budou sice „unitárně vládnout“, ale už s marginálním vlivem na běh věcí. Pokračovat ve stávajícím směru není ani v zájmu Ruska od Janukovičova faktického pádu (vzhledem k neústavnímu postupu při jeho sesazení a faktu jeho předchozího legálního zvolení ale de iure zůstává jediným legálním prezidentem Ukrajiny, důsledně vzato). Ukrajina přitom evidentně není subjektem, ale objektem děje, subjekty jsou především Západ a Rusko. Jaceňuk zatím pravděpodobně hájí tuto pozici, protože takový je aktuální platný pokyn Západu, protože pro Západ má význam především Ukrajina unitárně řízená a celá (dnes tedy již bez Krymu). Taková Ukrajina totiž je snadným cílem pro záměry Západu, zejména jako příjemce úvěrů (hlavně od MMF), za které bude ideálně nakupovat západní zboží a financovat různé „restruktulizace.“ Naopak pro Rusko by unitární Ukrajina byla přijatelná pouze v případě garancí spolehlivé ochrany ruskojazyčné populace, ale hlavně – s bezpečně zaručenou garancí všestranné neutrality, která ale je v rozporu se západními záměry. Unitární varianta s dosavadní vnitřní politikou a bezpečnostními poměry se proto podle všeho neudrží.  Trvání na ní za takových doprovázejících podmínek hrozí v krajním případě i naprostým chaosem nebo občanskou válkou.

Druhou variantou je federalizace s rozsáhlou autonomií jednotlivých nově vytvořených oblastí. To by z hlediska samotné Ukrajiny nejmírnější cestou vyřešilo současné nejzávažnější problémy. Jak západní Ukrajina, tak východ země by nebyly vystaveny přílišnému tlaku centrální vlády, střední a východní Ukrajina by tak byly chráněny i proti tlaku ze strany západních nacionalistů. Důrazné vymezení se právě vůči nim zejména na východě země  ukazuje, že i to je palčivý problém v současné situaci. Různé součásti Ukrajiny by se pak mohly v souladu se svými potřebami a míněním většiny obyvatel orientovat více na Západ nebo Rusko v ekonomickém i kulturním a politickém směru. Jedním z problémů z hlediska vývoje událostí a běhu času je, že tento koncept možná nemá příliš podpory na západě země, od Jaceňukovy vlády, ale může rychle ztratit dostatečnou atraktivitu i pro východ Ukrajiny. Pro Rusko řešení problémů federalizací by bylo výhodné – zajistilo by to mírnou cestou bez použití síly vliv v prorusky naladěných oblastech Ukrajiny, ukončení stávajícího chaosu u ruských hranic, vyhnutí se přebírání zbytečné odpovědnosti i za protiruské části země. Podmínkou pro realizaci takového scénáře ovšem nezbytně je, že by Západ užil svého vlivu na loutkovou kyjevskou vládu, tj. Západ sám by musel chtít realizovat variantu federalizace. Doposud nic nenaznačuje, že by se v Bruselu nebo Washingtonu (správnější pořadí by bylo obrácené) tímto směrem přikláněli. Ovšem nejnovější radikalizace situace především na východě Ukrajiny to může teoreticky změnit.

Háček je ale ještě v jednom ohledu. Nejprůmyslovější a nejbohatší oblasti východní a jihovýchodní Ukrajiny by tak s téměř stoprocentní jistotou přešly do ruské sféry vlivu a zůstaly by stranou další rozsáhlé privatizace, restrukturalizačních procesů a hlavně půjček od západních bank a jmenovitě od MMF. Pochybuji, že Západ bude takové variantě nakloněn, pokud nebude čelit riziku ztráty vlivu na většině Ukrajiny. Jedině tehdy by snad EU přistoupila k této navýsost kompromisní variantě, otázka je, jak by se zachovaly USA. Každopádně, bez kompromisu hlavních subjektů, Západu a Ruska, tato nejmírnější varianta není možná.

V této souvislosti bych chtěl zmínit také Čínu, která reálně stojí tiše na straně Ruska, podobně jako v záležitostech kolem Sýrie a Íránu. Čínské záměry investic přímo na Krymu, ale i ve zbývající Ukrajině jsou dnes již v obrysech známy. Čína se dnes pod tlakem USA lépe domluví s Ruskem, objektivně se spolu ocitají spíše na jedné lodi, než každý z nich ve vztahu k USA. V mainstreamových médiích, pokud jsem si všiml, je snaha postoj Číny v této záležitosti prezentovat jako chladný, ne nijak zvlášť Moskvě nakloněný. Argumentuje se třeba tím, že se nyní v Radě bezpečnosti Čína pouze zdržela hlasování bez veta, když byla projednávána situace na Ukrajině. Ale nejvýznamnější světový leader, který přijel do Soči za Putinem během olympiády, byl právě čínský prezident. Pokud si přečtete vyjádření z oficiálních čínských medií v ruských nebo v anglických jazykových mutacích dostupných na internetu, zjistíte, že čínský postoj je vcelku jednoznačný.


Třetí variantou vyplývající z narůstajícího odporu proti politice Kyjeva je jednostranné vyhlášení nezávislosti některé části Ukrajiny. V úvahu berme nyní hlavně východní oblasti země. V této fázi psaní tohoto článku se objevila zpráva na internetové síti, že aktivisté v Doněcku vyhlašují údajně nezávislost a žádají Rusko o pomoc (7.4. 2014). Taková varianta vývoje, plynoucí také ze snahy o udržení unitárního uspořádání bez ohledu na reálné síly a nálady, které už jsou ve hře uvnitř i vně Ukrajiny, s sebou nese velké riziko vypuknutí násilí ve velkém rozsahu, až na úrovni intenzity rovné občanské válce. Občanská válka nebo rozsáhlý vojenský zákrok však není výhodný pro Rusko. Znamenala by maximální vystupňování chaosu u jeho hranic, navíc přináší rizika zatažení Ruska do vojenského tažení velkého rozsahu a to v rámci bojů mezi dvěma slovanskými národy, což je zcela v rozporu se střednědobou i dlouhodobou ruskou strategií v této oblasti. Z hlediska dlouhodobé koncepce je to dosti špatná varianta pro Rusko, ačkoliv za určitých okolností by se nemohlo takové výzvě vyhnout. Pro bližší vysvětlení a pochopení toho, co nyní zmiňuji, doporučuji český překlad rozhovoru s Putinovým poradcem A. Duginem, který jsem přeložil pro jiný server před nedávným časem (odkazy zde: http://www.zvedavec.org/komentare/2014/02/5863-alexandr-dugin-to-je-velka-valka-kontinentu-1-cast.htm, http://www.zvedavec.org/komentare/2014/02/5865-alexandr-dugin-to-je-velka-valka-kontinentu-2-cast.htm, http://www.zvedavec.org/komentare/2014/03/5868-alexandr-dugin-to-je-velka-valka-kontinentu-3-cast.htm). Pokud by tuto situaci ovšem Rusko zvládlo úspěšně, ještě horší varianta by to byla pro Západ, neboť by to byl takříkajíc konečný debakl politiky NATO a EU v tomto směru a ztráty šance mít hlavní vliv na celé či většině Ukrajiny a realizovat zde ve větším rozsahu své plány.

Úplně nejhorší variantou by to však bylo v případě otevřeného vojenského konfliktu či občanské války pro Ukrajinu samotnou.

Dále v tomto případě není ještě zahrnuto dořešení – byla by konečným stavem samostatnost takové oblasti, nebo další přivtělení k Rusku? Obě možnosti by zřejmě byly zdrojem další nestability v oblasti, vzhledem k tomu, co jim předcházelo.

Čtvrtou variantou je zopakování „krymského scénáře.“ Tedy vstoupení určité vnitřně již do značné míry konsolidované a jednotné oblasti do svazku Ruské federace bez otevřeného vojenského konfliktu či občanské války. Pokud nedojde ke kompromisní dohodě Ruska se Západem např. na federalizaci Ukrajiny, s postupujícím časem, posilováním odstředivých tendencí některých částí země a narůstajícím vnitřním chaosem, se tato možnost stává stále pravděpodobnější. Pro Rusko jsou zejména východní oblasti Ukrajiny „za humny,“ takže je pro něj snazší uplatňovat zde svůj vliv a obyvatelstvo na východní Ukrajině se stále více přiklání na jeho stranu. Pomalu pokračující kolaps centrální vlády v Kyjevě zmenšuje v čase pravděpodobnost ochoty i operační a technické schopnosti ukrajinské armády zakročit případně proti krajanům. Rusku by stačilo nakonec příslušnou operaci zajistit zpravodajsky, případně s pomocí skrytého či otevřeného užití oddílů specnaz s minimálními škodami a se závěrečným přesunem kontingentů pravidelné armády už na připojené území. Pokud budou doslova prošeni naprostou většinou populace a jejími uznávanými zástupci, je to možný scénář, protože události na východní Ukrajině se v tomto ohledu již udály, nebo právě dějí.

I tak může být završena nejnovější iniciativa v Doněcku, nebo některá další, která bude následovat. Jako operace chránící obyvatelstvo vystavené perzekuci ze strany polovojenských nebo bezpečnostních uskupení stávajícího režimu v Kyjevě.

Co bude dál, ukážou nejbližší měsíce, ale možná i týdny, nebo dny. Nastane-li scénář třetí či čtvrtý, vzhledem k tomu, že se budou týkat především východní nebo jihovýchodní Ukrajiny, po jejich realizaci stále nebude vývoj dovršen, protože bude logicky pokračovat dál boj o vliv na zbytku Ukrajiny. Scénáře 3. a 4. budou jen dílčí kroky ve hře a po nich budeme stát zase na další křižovatce s dalšími variantami scénářů.  Bez dohody a kompromisu hlavních hráčů totiž nic jiného není možné, to ještě nebude udržitelný status quo.

Dnešní ruská reakce je prezentována v mainstreamu často jako expanze, probuzení ruského imperialismu. Ale přechod celé Ukrajiny do západní sféry vlivu včetně umístění sil NATO na jejím území z realistického hlediska už začínalo ohrožovat životně důležité zájmy Ruska a bylo spíše ukázkou expanze NATO a pokusem o vrchol imperialismu amerického. Rozhodné jednání je proto z ruského hlediska nezbytné. Jedinou alternativou by bylo vyvěsit na Kremlu bílý prapor, ale to ještě nikdy neudělali.  S čím proto nelze počítat je, že se Moskva do ukrajinských záležitostí aktivně zapojovat nebude.

Možné scénáře jsem označil jako základní, protože pravděpodobně nebude realizován žádný v „čisté“ formě, spíše v nějakých mezivariantách. Která z nich to bude, teprve uvidíme. Můžeme si jen přát, aby byl další vývoj na Ukrajině co nejméně násilný a co nejméně poškodil vztahy mezi jednotlivými realistickými národními evropskými státy a Ruskem.

 O autorovi

Další články

19 x komentář

 1. Pavel N. 08/04/2014 - 14:50 at 14:50

  To je dobrá analýza. Já bych vycházel taky z ekonomiky: 1. UA je nyní již 4 měsíce nepokojná, a dle všeho bude nepokojná ještě hoooodně dlouho. To není klima vhodné po pohyb kapitálu. A tak solidní kapitál – zahraniční i ruský i domácí odchází a bude odcházet pryč. To zhorší hospodářství a životní úroveň na UA. Na UA bude činný jen spekulativní drancující kapitál. 2. Rusko UA zdraží energie, plyn a ropu, které UA dodávají. To opět ještě více zhorší hospodářství a životní úroveň. 3. Vláda na UA nyní bude zakazovat zbrojovkám a továrnám na JV UA vyrábět pro Rusko – to ještě více zhorší hospodářství a životní úroveň + vystupňuje to zlost na JV vůči dnešnímu Kyjevu a západu země za Majdan – i u rodilých Ukrajinců! 4. Rusko samo z bezpečnostních důvodů bude dělat raději objednávky zbraní a zboží jinde než na UA – a to hospodářství a životní úroveň ještě více zhorší… 5. UA patrně bude muset přijmout úvěr od MMF a WB. Za velmi drastických podmínek – hospodářství a životní úroveň to ještě více zhorší. 6. Pokud se EU s USA a Rusko budou navzájem sankcionovat, nepochybně to postihne rovněž UA – hospodářství a životní úroveň to ještě více zhorší. 7. Celá Majdansko -Krymská  krize může způsobit pokles hospodářství v celé Evropě – hospodářství a životní úroveň to na UA opět sníží. A to jsem možná nevyjmenoval všechny negativní hospodářské faktory. Suma sumárum bez obrovské finanční a technologické podpory od Západu se na Ukrajinu nyní žene veliká bída! To pochopitelně může jedině přispět k rozpadu UA. Podle mě nyní vláda v Kyjevě nemá šanci udržet UA pohromadě demokratickými způsoby. Neb v příštích volbách na UA na JV povstanou separatističtí politici a využijí rozladění Rusů i Ukrajinců z Kyjeva a ti vyvolají rozpad UA politickými procesy. To je podle mě velmi pravděpodobné. Jedna půlka země nemůže držet pohromadě násilím ve svém svazku tu druhou…

  • Alex. 09/04/2014 - 21:48 at 21:48

   a o toto práve EU a Amerike ide. Korupcia a chudoba je vysoko želaným stavom v spoločnosti, lebo má za následok zníženie počtu obyvateľov a o toto teraz ide Obamovi a jeho spolku.

   • Milan 19/04/2014 - 19:11 at 19:11

    Pane Alex, je to přesně opačně. Čím vyšší korupce, tunelování apod., tím horší společnost.
    Nejvyspělejší státy světa jsou zároveň nejtransparentnější, s nejlepším právním systémem, s nízkou korupcí (byť přítomnou) a s dobrou vymahatelností práva.  Čím více je země zkorumpovaná, tím je totalitnější a zaostalejší.
    Václav Klaus nás táhl pryč od EU, směrem ke zkorumpovanému a totalitnímu Rusku. Naše česká západní orientace je naštěstí  dnes znovu potvrzena ve volbách  2013 většinou občanů, na Ukrajině dojde zřejmě k vytvoření nové železné opony.
    p.s. to, že jde Obamovi o zavedení genocidy, to myslíte vážně?

    • VAL 18/05/2014 - 04:25 at 04:25

     Klaus nás nikam netáhl jen byl proti 2 metru z podaných Sověts Svaz s me přesli pod Ameriku která není  o nic lepší než Rusko  dále EU není nic jiného než pokus elit o jeden evropský stát  dále i EU a Amerika je zkorumpovaná jen to tolik nevidíš pod vládou bankéřu Rotchidu FED MMF a nevím proč to všichni vnímáte tak černobíle EU USA Rusko je zlo de jen o to vybrat si to menší zlo s tou vymahatelnosti práva ja žiju na maloměstě se spoustou agresivních cikánu co mě už párkrát obrali nedávno tu ukopali mého kamaráda a protože pachatel černej z té vypálené rodinky z vitkova o tom se drží huba protože byl bilej kdyby to bylo naopak řeší se to rychle udělaj z něj rasistu a napaří mu trest jak kráva takže s tou vymahatelnosti brzdi možná tak ve velkéjch městech kde jich tolik není  a tady krásně vidíš jak funguje to pokrytectví  do totality pomalu jdeme Rusko se demonizuje čím dál tím víc přitom zapad dělá to samé vem si i v uniji sílí proti integrační hlasy a tak sazí na strach aby se mohla unije víc integrovat do totality stát nám začíná byt k ničemu protože ho nahrazuje evropský stát dale ten Obama copak si myslíš že takovým jako on zaleží na něčem jiném než vlastní moci vem si dřív se válčilo  pořád a mocné to netrápilo historie je plná bezcitných lidí co dou kvuli moci přes mrtvoly dále podle mě není korupce ten proces co vede k totalitě to je až  důsledek touhy po moci a další problém je v přílišném centralizování čím je moc na nižší úrovni tím víc má zájem řešit problémy ale čím deš výš a je to centralizovanější tím víc na tebe moc kašle např starosta obce o 100o obyvatel většinu lidí zná a oni jeho tak ví co je zač a je si to s něma myslí upřímně což o úrověn výš si muže říct kašlu na ně vzdyt je neznám je to smutné ale lidi většinou myslí jen na ty co znaj aby sis nemyslel nejsem zastánce Ruska a netvrdím že to dělají z dobroty srdce ale vadí mi to pokrytectví  nevěřím ani Rusům USA EU v medii nemužes věřit nikomu třeba Zubov který nenávídí Putina bude o něm jen těžko říkat nečo pozitivního dále třeba chytrá USA která se sere všude možně bude moralizovat to samé EU poprosím tě o jednu věc zkus se nad věcí zamyslet z vice uhlu jak moje oblíbene příslový vše zavisí na uhlu pohledu

 2. Vlado 08/04/2014 - 16:23 at 16:23

  Analýza výborná. Autor vystihl v jediném odstavci že ze všeho je možno vinit imperiální choutky. Pro jedny přemíra nezdolné choutky po svém vlivu, pro druhé pud sebezáchovy.
  Dnešní ruská reakce je prezentována v mainstreamu často jako expanze, probuzení ruského imperialismu. Ale přechod celé Ukrajiny do západní sféry vlivu včetně umístění sil NATO na jejím území z realistického hlediska už začínalo ohrožovat životně důležité zájmy Ruska a bylo spíše ukázkou expanze NATO a pokusem o vrchol imperialismu amerického. Rozhodné jednání je proto z ruského hlediska nezbytné. Jedinou alternativou by bylo vyvěsit na Kremlu bílý prapor, ale to ještě nikdy neudělali.  S čím proto nelze počítat je, že se Moskva do ukrajinských záležitostí aktivně zapojovat nebude.
  Války obchodu nepřejí snad se  USA+EU+NATO a Rusko  v zájmu lidstva dohodnou.
  Představa, že se civilizace 21.století promění v radioaktivní prach je děsivá.

  • stern 09/04/2014 - 17:58 at 17:58

   S atomovou válkou nás straší… ve skutečnosti tak děsivá není. Kdyby se atomové zbraně použily jen v Evropě (a o to se USA snaží) v Americe by si v klidu žili dál, cestovali by po nezamořenym světě… a farmáři někde uprostřed USA, co neposlouchaj masmédia by vůbec nevěděli, že se něco v Evropě děje…. Meteorologové by jen hlásili, kdeže docestuje již značně oslabený radioaktivní prach po dlouhý pouti přes 1/2 světa a rozdávaly by se zdarma pláštěnky na jedno použití…
   V tom je nebezpečí USA a její politiky!!!  

   • praetorian 10/04/2014 - 15:29 at 15:29

    Stím si dovolím nesouhlasit.. Prý jen vzájemná výměna atomovek indie a pakistánu , by znamenala změnu v klimatu, globální ochlazení o nekolik stupnů tak co teprve kdyby to provedla europa? V americe by mozná atomky nepadali(cos si nemyslim protože je tu dost krajin ktere si přejí videt USA v prach- KLDR, CINA , RUSKO a mozná spoustu dalších) ,ale značně by asi přibylo tornád, hurikánů , sněhu a nevím čeho ešte i v USA…

   • Milan 19/04/2014 - 19:02 at 19:02

    První atomový útok kdekoliv ve světě by znamenal konec civilizace, nic menšího.
     

 3. sociosynergetik 08/04/2014 - 17:11 at 17:11

  Civilizácia je terčom fiškálneho terorizmu USA, ktorý FED dynamicky rozvíja od roku 1973, kedy svojvoľne USA odstúpili od princípu kontinuity 5-tich funkcií peňazí a následne zneužili postavenie dolára ako svetovej rezervnej meny. Cesta tzv. kvantitatívneho uvoľňovania nie je ničím iným ako fiškálnou vojnou v rámci svetového obchodu. Fiškálny terorizmus USA je pokračovaním agresívnych vojen inými t.j. finančnými prostriedkami. Fiškálny terorizmus úzko korešponduje so štátnym terorizmom USA a produktami jeho vojensko-priemyselného komplexu ako  aj farmaceutickým terorizmom nadnárodnych farmaceutických gigantov, ktoré vnucujú svetu extrémne drahé produkty po cielených zastrašujúcich kampaniach o možných epidémiách a pandémiách, ktoré „náhodou“ ohrozujú civilizáciu. Vývoj na Ukrajine je integrálnou súčasťou politiky fiškálneho terorizmu a jeho terčom je každá ekonomika, ktorá potenciálne môže konkurovať kedysi/dnes už nie/ najväčšej ekonomiky sveta!

 4. stern 09/04/2014 - 17:50 at 17:50

  Občané podívejte se kolem sebe! Kolik zboží je v krabicích ovázáno páskou, kolik oděvů se blíží vietnamskýmu tržišti apod. Co to je? Neprodejné zboží, co by skončilo na skládkách, různé vratky, úroveň secondhandu…
  Virtuální ekonomika západu není schopna přežití bez parazitování na východních trzích.
  Všechno ostatní jsou jen politický plky – i když samo nic není zcela jednoduchý, černý nebo bílý a můj pohled je záměrně zjednodušen…
  Spočítejte kolik firem a jednotlivců zbohatlo na naší ekonomice, která byla údajně k ničemu. 20 let se vcelku dařilo z prodeje „bezcenného“ majetku státu. Co bude dál?
  Úplně stejná situace je na Ukrajině: scénář „pomoci“ stejnej, lidé se budou těšit na západní blahobyt, kecy politiků u koryt zůstanou… Nějakou dobu po bude fajn jako v ČR, co ale potom? A někteří Ukrajinci už to vidí u nás?
   

 5. Milan 19/04/2014 - 19:00 at 19:00

  Kreml ohledně svých armád u ukrajinské hranice:
  – jsme tu, ale jen cvičíme
  – už tam nejsme, stáhli jsme se
  – necvičíme, jsme tu kvůli situaci
  Závěr:
  Kreml lže a brzy vtrhne na Ukrajinu
  Cestoval jsem od počátku srpna 1968 po NDR, viděl jsem na vlastní oči, jak se formovaly invazní jednotky, sovětská (+ NDR) vojska se připravovala na vpád do Československa.
  Západu se to nelíbilo, dotazoval se Moskvy – odpovědi byly úplně stejné jako dnes (!).
  Pak invaze 21.8.1968 proběhla. Ta zakryla a umožnila zapomenout na všechny lži, které Kreml v prvních týdnech srpna 1968 směrem k světu vyslovoval.
  Bohužel, jsem názoru, že to co zažíváme je totéž, je to příprava na ruskou invazi na Ukrajinu.

  • Starej lovec 30/04/2014 - 22:03 at 22:03

   Vážený pane Milane,
   Protože zajisté posloucháte zprávy ČT měl by jste vědět,že v minulých dnech létalo na ruským pohraničím ledadlo s posádkou  složenou z amerických,českých i ruských             vojenských pozorovatelů a při dobrém počasí po celou dobu mise pilně fotografovalo! V současné době s fotografie a filmy v USA vyvolávají.Neměl by jste s Vašimi úsudky počkat na výsledky mezinárodní kontroly,než vyplodíte vaše závěry?Kdybyste totiž více přemýšlel musel byste si nutně klást otázky kdo víc lže.Váše skušenost z šedesátého osmého roku v NDR není k současné situaci na Ukrajině (několik stalétí známé jako  Malé Rusi)relevantní.Jsem toho názoru,že by jste se měl věci hlouběji věnovat.S pozdravem Bohdan
    

 6. Croix 20/04/2014 - 11:41 at 11:41

  Milan: Putin jasně řekl, že pokud dnešní kyjevská loutková vláda zasáhne krvavě na východní Ukrajině s pomocí armády a příslušníků Pravého sektoru a zaměstnanců Blackwateru proti civilnímu obyvatelstvu  a bude mnoho mrtvých, otevřeně zasáhne. Proto jsou jednotky přisunuté k hranicím.  Co je na tom? Váš pohled je jako vždy nevyvážený – na jedné straně  Vám nevadí nic,  na druhé všechno.  Jste jako ti, kteří v mainstreamu hlásájí o tom, že na UA působí ruská rozvědka (působí, stejně jako rozvědky všech dalších západních států, které jsou zapletené do Majdanu, včetně Německa a USA, ale tihle jsou ti hodní, že?), ale že představitele Kyjeva navštívil přímo současný šéf CIA před zahájením akcí proti „separatistům“, to nikomu vyčítat nebudeme…

 7. Senor 01/05/2014 - 17:15 at 17:15

  Nechci se tady do ničeho míchat, ale od konce studené války USA zaútočilo na tyto země – Afghánistán, Irák, Libye a chtěli taky utočit na Írán a Sýrii a všichni drželi hubu, Rusko zaútočilo na Gruzii a teď zabralo Krym Ukrajině a všichni hned brblají. Proč USA může a Rusko nemůže, jaký je v tom rozdíl. Navíc tenhle problém na Ukrajině vyvolal západ, bylo o tom psáno x článcích, že podporovali ty co byly proti vládě a ten samý západ je i za konfliktem v Sýrii a vlastně stojí za celým arabským Jarem. Protože USA chce mít nový geopolitický plán, aby mohli Rusko shodit na kolena, ale jaksi jim to nevyšlo. V tomhle fandím Rusku, protože americké vměšování mě fakt sere. Samy diktují jak se mají státy chovat a samy mají doma bordel.

  • Ivan 03/05/2014 - 14:03 at 14:03

   Přestaňte už hulit…)

 8. Dano 04/05/2014 - 14:40 at 14:40

  Ja si myslím, že Rusi by mali poslať nad Kyjev výsadkárov a z brlohu vyvliesť  pučistov a bolo by po vtákoch, takto sa to bude ťahať a mŕtvi budú pribúdať.

 9. Kucirek 12/05/2014 - 10:13 at 10:13

  To není o režimu, či o Putinovi, je to o válce!
  doporucuji si precist toto:
  http://www.parlamentnilisty.cz/zpravy/kauzy/Knize-na-Majdanu-vrazdy-v-Odese-Toto-chtela-rict-Prochazkova-nez-prisla-policie-318426
   
  Zbigniew Brzezinski, strategicky poradce Jimmy Cartera a dnesni poradce Obamy napsal pred 20 lety knihu, „Die einzige Weltmacht, Amerikas Strategie der Vorherschaft“ (Jedina velmoc. americka strategie nadvlady). Uz pred 20 ti lety stoji UK na listine strategickych zajmu Ameriky jako dulezity uzel energetickeho trhu. Jde o to zatlacit Rusko zase vic ke zdi. Dale prijde na radu Aserbaidschan, vzhledem ke svym loziskam nafty a nakonec Iran, ten nejlepsi bonbonek pro USA. Vsechny tyto veci se daji cist pred 20 ti lety vydane knize pana Brezinskeho. Demokracie, lidska prava, spravedlnost a boj za svobodu, jsou jen prazdne orisky slouzici jen k zastreni skutecnych umyslu.

Napište komentář

Vaše emailová adresa nebude zveřejněna *

Breaking news

25.7  16:18 - Verizon u cíle: Yahoo bude převzato

Yahoo-šéfová Marissa Mayer

Více jak 20 let od založení stojí internetový pionýr definitivně před ztrátou své samostatnosti. Telekom gigant Verizon převezme Yahoo, podle informací z médií, za ca. 5 miliard dolarů.

  15:00 - IOC rozhodlo: Být u toho znamená všechno

IOC-Prezident Thomas Bach (vlevo) a Vladimir Putin

Přestože byl státem pdporovaný doping v Rusku prokázán tak smí ruský tým v Rio de Janeiro startovat. Ukazuje to že ruský vliv na IOC je ohromný. Whistleblowerin Julia Stepanowa, která to všechno práskla, je z účasti vyloučena. Bude se muset odstěhovat a Rusko už nebude nikdy reprezentovat. S výsledkem se dalo počítat a překvapení se nekonalo.

  13:15 - Americká vláda chce stanice, které dobijí elektromobil za 10 minut

Dobíjecí stanice Tesla

Elektromobil je jeden velký problém. Vlastně je to shluk mnoha malých problémů. Třeba s dobíjecími stanicemi, kterých je málo a nedobíjí dostatečně rychle. To ví i americká vláda a zavázala se, že bude za vládní peníze podporovat projekty na rychlejší dobíjení. V Evropě se vedle chybějícího nadšení k elektro-mobilitě potýkáme se samými problémy s nedostatkem nabíjecích stanic.

  12:00 - V Íránu zničili sto tisíc satelitních antén

Íránské úřady nechaly zničit 100 000 satelitních antén, které byly zabaveny občanům. Informovala o tom agentura AFP. V Íránu je příjem satelitních televizních kanálů zakázán a pokutován, zákaz se ale všeobecně porušuje. „Většina satelitních kanálů oslabuje rodinné základy a u dětí ohrožuje školní docházku. Průzkumy ukazují, že děti, které takovou televizi sledují, jsou nezdvořilé ve škole i vůči rodičům.“

  11:05 - „Desaster“: Trump uvažuje o vystoupení z WTO

US-Kandidát na prezidenta Donald Trump

Volný obchod patřil desetiletí z republikánské víře. Ne ale pro Donalda Trumpa: Jako budoucí US-prezident by z organizace volného obchodu (WTO) eventuálně vystoupil. Jako důvod uvedl že volný obchod je desasterem pro státy které jsou členem WTO.

  10:16 - Z lomu ČSA má odejít 1769 lidí

Premiéra Bohuslava Sobotku čeká na jednání vlády těžký boj s koaličními partnery o příspěvek severočeským horníkům. O práci v souvislosti s útlumem těžby, na jehož začátku stálo rozhodnutí vlády o neprolomení limitů na zdejším lomu ČSA, by tu během dalších pěti let mělo přijít 1769 zaměstnanců.

  9:32 - Výbuch v německém Ansbachu zranil dvanáct lidí

Atentátník se zabil v Ansbachu

Neúspěšný žadatel o azyl ze Sýrie (27) zemřel poté, co v bavorském Ansbachu v neděli večer odpálil výbušninu. Při explozi bylo zraněno 12 lidí. Podle policie jsou tři z nich ve vážném stavu.

24.7  18:00 - Sedm let bez Čechů nebo Poláků? V EU se rodí plán brexitu

Plakát, který před referendem Brity nabádal k Brexitu

Velká Británie by mohla po vystoupení z EU zůstat součástí jednotného evropského trhu, a přitom by se jí až na sedm let netýkalo pravidlo o volném pohybu pracovních sil. Takový je alespoň plán probíraný v evropských metropolích. V praxi by to znamenalo, že ne každý Čech by směl přijít do Británie za prací jako dosud. Informaci přinesl list The Guardian s odkazem na přední zdroje na britské i unijní straně.

  16:42 - Silné bouřky postihnou celé území ČR, budou doprovázeny přívalovými dešti

V teplém a vlhkém počasí se v neděli odpoledne na jihu Moravy, v západních a jižních Čechách budou místy vytvářet bouřky. Ty mohou být provázeny přívalovým deštěm. Výstrahu v neděli vydal Český hydrometeorologický ústav (ČHMÚ).

  15:00 - V Brazílii se pokusili ukrást olympijskou pochodeň

V brazilském městě Guarulhos nedaleko Sao Paula se neznámý muž pokusil ukrást pochodeň s olympijským ohněm. Štafetu však díky pohotovému zásahu bezpečnostní služby narušil jen na několik vteřin a byl zadržen policií.

  13:12 - Na Frýdecko-Místecku se zranilo hned pět cyklistů

Pět zraněných cyklistů na Frýdecko-Místecku museli v sobotu během devíti hodin ošetřit moravskoslezští záchranáři. Ve třech případech si lidé po pádu z kola poranili hlavu. Moravskoslezští záchranáři v týž den vyjížděli také ke dvěma topícím se mužům. Jeden je v kritickém a druhý ve vážném stavu.

  12:00 - Žaloby o miliardové pozemky církev většinou nestáhne

Slib biskupů, že katolická církev stáhne žaloby podané na kraje, má právní háček. Podle zjištění Práva nelze očekávat, že církevní subjekty stáhnou všech svých 116 žalob, jak v to doufají hejtmani, nýbrž sotva polovinu.

  11:01 - Sebeakceptance: Smím žít jak já chci!

Sebeakceptance: Milovat své tělo jaké je

Příliš tlustá, plnoštíhlá, tmavá? V USA dělají „Body-aktivisté“ reklamu jak milovat svoje tělo jaké je. Ale jde to vůbec? Ano, je to možné, ale je to i těžké.

  10:23 - Mnichovský střelec vyhrožoval spolužákům smrtí už před pár měsíci

Lidé před mnichovskou Olympií oplakávají oběti střelby.

Osmnáctiletý Ali David Sonboly, který v pátek v Mnichově zastřelil devět převážně mladých lidí, se v minulosti opakovaně choval hrubě a vyhrožoval okolí smrtí. Spolužáky byl odstrkován. Jeden ze svědků také pro stanici NBC News vylíčil, jak mu jedna z obětí zemřela na ulici v náruči.

  9:40 - Na Rokycansku zemřela osmadvacetiletá řidička

Nedaleko Příkosic na Rokycansku zemřela v neděli ráno při nehodě mladá řidička. Havarovala tam před 6:00 s osobním automobilem Audi A4, řekla policejní mluvčí Martina Korandová.

23.7  20:00 - Je svět obrácený naruby? Nebo vyvrácený z pantů?

Olympijské nákupní centrum Mnichov

Násilnosti v Nice, Würzburgu a nyní v Mnichově. V Turecku skončila demokracie. Podle WHO není virus Zika nebezpečný – i když sportovci ruší účast na olympijských hrách. A: Donald Trump neví nic o světě. To je tragická bilance posledních dvou týdnů na skutecnosti.cz.

  19:32 - Nový jednorázový kapesní test na infarkt stojí 370 korun

Ilustrační znázornění infarktu

Až donedávna mohla být diagnóza akutního infarktu myokardu provedena pouze v nemocnicích s určitým vybavením, takže bylo obtížné splnit cíl včasné diagnózy a včasné léčby, zvláště když pacienti jsou na předměstí nebo ve vzdálenějších oblastech. Přitom klíčem ke zlehčení následků a snížení úmrtnosti je diagnostikovat a zahájit léčbu co nejdříve. Teď je k dispozici ale test na infarkt. Stojí 370 korun a lze ho zakoupit v lékárně..

  18:57 - Kvalifikace Formule-1 v Mad’arsku: Rosberg startuje z pole-position

Nico Rosberg

Přes chaotický průběh tréningu v Budapešti: Nico Rosberg startuje velkou cenu Mad’arska z prvního místa. Tréning musel být vzhledem ke špatnému počasí několikrát odložen. Jeho stájový kolega Hamilton začíná z druhé pozice, Sebastian Vettel na Ferrari až z pátého místa.

  18:27 - V Čechách hrozí silné bouřky a přívalový déšť

Ilustrační foto Ondřej Kořínek

V jižních a západních Čechách hrozí od sobotního odpoledne silné bouřky. Výstraha se vztahuje i na neděli. Bouřky bude doprovázet přívalový déšť ojediněle s úhrny kolem 40 mm. Potoky a říčky se mohou rozvodnit.

  18:00 - Bratislavskou Petržalku vyděsila střelba

V bratislavské čtvrti Petržalka se v sobotu střílelo. Policejní mluvčí Lucia Miháliková uvedla, že byl zadržen 22letý muž. Nikdo nebyl zraněn. Muž střílel pouze z plynové pistole, jako stříleli děti v minulosti „poplašñákem“. Lidé jsou prostě přespříliš vystrašení.

  13:15 - Evropa a Turecko: Strach z Erdogana a z Putina

Zakladatel státu Atatürk a prezident Erdogan

EU by mohla přerušit jednání o vstupu Turecka do EU a současně zmrazit miliardovou pomoc. Ale v Bruselu mají z tohoto kroku strach – bojí se reakce ze strany Erdogana. Jaká politika se praktikuje je vidět i na straně IOC – i zde mají strach z reakce prezidenta Putina v případě vyloučení ruských sportovců z OH.

  12:00 - Václav Klaus ml. vyzval k opuštění Evropské unie

Expert na školství ODS Václav Klaus ml. vyzval ve světle vražedného útoku v Mnichově k opuštění Evropské unie. Vysloužil si za to kritiku předsedy TOP 09 Miroslava Kalouska.

  11:26 - Levitující přechod pro chodce vzbudil na Slovensku pozdvižení

"Třírozměrný" přechod má zvýšit bezpečnost chodců.

Ve městě Čadca na severu Slovenska překvapí řidiče levitující třírozměrná zebra. Přechod pro chodce umělci namalovali tak, že na první pohled vypadá, jak by se vznášel nad silnicí. Dílo u našich východních sousedů vzbudilo značnou pozornost.

  11:05 - Vrah z Mnichova byl syn taxikáře

Místo činu atentátu v Mnichově

Mladík, který v Mnichově zastřelil devět lidí, byl Ali Sonboly, syn taxikáře s německým a íránským občanstvím, který pracoval v obchodě. Sousedi o něm řekli, že to byl klidný typ. Policie nezná jeho motiv, prověřuje ale spojitost s falešnou nabídkou na Facebooku, že v restauraci McDonald’s, kde střílel, se v tu dobu bude podávat jídlo zdarma. Svědkové vypověděli, že mladík volal Allahu akbar (Bůh je veliký), ale také to, že je Němec. Češi mezi oběťmi nejsou.

22.7  20:00 - Rok po tragédii: Nové záběry z nehody Pendolina ve Studénce

Pendolino se srazilo s kamiónem

Přesně po roce od tragické nehody na železničním přejezdu ve Studénce, kterou způsobil řidič polského kamiónu, zveřejnili hasiči videonahrávku ze záchranné akce. Nehoda si vyžádala tři mrtvé a dvanáct zraněných. V současné době se uvažuje o tom, že železniční přejezd bude zrušen a pod důležitým koridorem spojujícím Ostravu se střední Moravou bude vybudován podjezd.

  19:06 - Erdogan nechal zavřít dva piloty

Sestřelené ruské letadlo (24.11.2015)

Rusko-Turecké vztahy se překvapivě rychle zlepšují – přitom sestřelilo Turecko ruské bojové letadlo. Erdogan nyní sdělil že nechal zavřít turecké piloty do vězení. Údajně měli zájem na zhoršení vztahů s Ruskem.

  18:00 - Na EasyJet a Ryanair si stěžuje nejvíc lidí

Na aerolinky EasyJet a Ryanair si stěžovalo v první půlce roku 2016 nejvíce lidí.

Na EasyJet si ze všech britských aerolinií stěžuje nejvíce lidí. Vyplynulo to z interních statistik společnosti EUclaim. Ta poskytuje pasažérům informace o možné finanční kompenzaci za zpoždění letů, problémy s nimi spojené i řeší. V databázi společnosti se za první polovinu roku nashromáždilo přes 5641 stížností právě na EasyJet. Druhé místo obsadily aerolinky Ryanair se 4781 stížnostmi. Informoval o tom Daily Mail.

  17:03 - Formule 1: Nico Rosberg prodloužil u Mercedesů

Nico Rosberg

Boj dvou gigantů bude s Lewis Hamiltonem pokračovat: Nico Rosberg prodloužil smlouvu se stájí Mercedes. Němec leží v aktuálním hodnocení těsně před svým týmovým kolegou na prvním místě.

  16:16 - Venezuela: McDonald’s chybí žemle pro Big Mac

Big Mac od McDonald's

Hospodářská krize ve Venezuele se dotýká i velkých amerických korporací: McDonald’s odstranil Big Mac z jídelníčku. Zřejmě chybí dodavatel pro žemle. Pro McDonald jistě ohromná katastrofa?

  15:00 - Dreamliner a Jumbo má problémy: Boeing musí odepsat miliardy

Boeing 787 Dreamliner

Kvůli problémům se třemi modely musí firma Boeing korigovat bilanci. Obvzláště problematický je dálkový letoun Dreamliner. K tomu ještě slabá poptávka pro Jumbo-Jet 747-8 a zpoždění s dodávkami tankovacího letadla KC-46 pro americkou armádu. Výše ztrát se pohybuje kolem dvou miliard dolarů – akcie Boeingu ztratila jedno procento hodnoty.

Top