Dějiny vztahu Číny a Západu

Dějiny vztahu Číny a Západu

„Čeští oceláři zamířili do Bruselu demonstrovat proti tomu, aby levná čínská ocel zaplavila evropský trh a tak zničila české ocelářství.“

Tato tisková zpráva minulých dní ukazuje, jak významnou roli hraje v současnosti nejlidnatější země světa Čína. O tom, že Čína je dnes klíčovým hráčem na poli ekonomiky a geopolitiky ví dnes snad každý. Málokdo, ale tuší, jak významný nepřímý dopad měla Čína na osud největšího impéria starověku: Římské říši.

 

Starověká Čína

Z poměrně malého území kolem Žluté řeky, kterému vládla od 17.století př.n.l.  první historicky doložená dynastie Šang se podařilo politicky sjednotit celou Čínu až dynastii Čchin v roce 221 př.n.l.

Za její nástupkyně dynastie Chan (206 př.n.l.-260 n.l.) se Čína stala vedle Římské říše druhou světovou velmocí. Čínští císaři již ve starověku zavedli systém veřejné zprávy ve kterém hrál větší roli než urozený původ schopnosti dotyčného. Každý uchazeč o zaměstnání ve správě státu musel složit předepsanou státní zkoušku.

Kontakty se Západem a říši Římskou byly zprvu sporadické. Znemožňovaly je především velké vzdálenosti a Partská říše ležící na území Iránu, nepřátelská k Římu.

Situace se poněkud změnila za vlády římského císaře Augusta. Ten uzavřel s Parthy smlouvu, která obchod mezi Římem a Čínou usnadnila. To byl počátek prosluléHedvábné stezky, která až do 16.století byla hlavní obchodní a diplomatickou spojnicí mezi Západem a Čínou.

Do Říma se začalo z Číny dovážet především hedvábí. Získalo takovou popularitu, že marnotratní Římané byli za něj ochotni utratit jakoukoliv cenu. Římané se zadlužovali, nebylo dost peněz na vojáky a obranu říše. Ekonomika a obranyschopnost Říma byla oslabena, obdobně jako je nyní oslabený západní svět žijící na dluh.

Byl tu však ještě jeden faktor, jak Čína nepřímo způsobila pád Říma. Čína měla problém s nájezdníky na severu, mimo jiné s Huny. Poté co postavila na svých hranicích Velkou čínskou zeď, vydali se Hunové na Západ. Byl to právě vpád Hunů do Evropy, který ve 4.stol. spustil období velkého stěhování národů, který vedl ke konečnému pádu starověkého Říma.

 

Středověká Čína

Zejména za vlády dynastie Tchang ( 618-907)  a Sung ( 960-1279) se Čína stala jednou z nejvyspělejších a nejtolerantnějších zemí světa. Ještě před Evropany Číňané používalikompas, knihtisk a střelný prach. Vedle stoupenců taoismu, konfuciánství a buddhismu žili v Číně v poměrném míru i židé, muslimové a nestoriánští křesťané.

Hedvábná stezku ovládli v průběhu 7.století arabští muslimové, kteří během svých výbojů narazili až na hranice Číny. Po rozpadu arabského chalifátu to byli Peršané, kteří střežili hlavní úsek cesty.

Hedvábná stezka končila v hlavním městě starověké a středověké Číny, městě Sian. Vedle konfuciánských, taoistických a buddhistických chrámů proslula i slavnou mešitou postavenou v čínském stylu.Éra Mongolů

Na počátku 13.století se na sever od Číny podařilo Čingischánovi sjednotit mongolské kmeny. Ihned poté zahájil dobyvačné tažení na východ, jih a západ. Vytvořil obří impérium, které zahrnovalo území Ruska, střední Asie, blízký a střední Východ a Čínu.

Mongolové však nebyli jen dobyvatelé. Přijali čínské zvyky a kulturu. Založili novou čínskou dynastii Juan, vládnoucí z Pekingu.

Na Západě se těšili velkým obavám. Během svého tažení kolem roku 1240 zpustošili Polsko, Moravu a Uhry. Byly však i obchodním partnerem Západu. Za vlády ruského novgorodského knížete Alexandra Něvského došlo k uzavření pragmatického partnerství mezi Ruskem a Mongoly proti mocenské a ideologické expanzi katolického Západu na Východ. Do jisté míry se jednalo o obdobu současného rusko-čínského partnerství proti Západu.

Do historie se především zapsal mongolský chán Kublaj, na jehož dvůr dorazil slavný italský cestovatel Marco Polo, který jako první Evropan podrobně vylíčil život v Číně, ve které prožil okolo 15 let svého života.

Dynastie Juan vládla v Číně až do roku 1386, kdy rolník  Ču Juan-čan založil novou, opět čínskou dynastii Ming.

 

Dynastie Ming ( 1386-1644)

Vláda dynastie Ming byla zprvu spojená s ekonomickou prosperitou a územní expanzi Číny. V 15.stol podnikli Číňané velkou námořní objevitelskou výpravu do vod Indického oceánu až k břehům Afriky.

Brzy se však  Čína začala uzavírat sama do sobe. Rozvíjelo se pouze zemědělství a obchod kvetl jen s oblastmi uznávajícími čínskou nadvládu. Plavby do zámořských území byly pro Číňany zakázány.

V 16. a 17.století připluli do Číny první Evropané po moři. Nejdříve Portugalci, Španělé a Nizozemci. Po nich také Britové a Francouzi. Až na Jezuity, kterým se podařilo i díky převzetí čínských zvyků proniknout mezi vysoké státní úředníky, však téměř žádného vlivu v tehdy v Číně ještě nedosáhli.

 

Dynastie Čching (1644-1912)

Poslední císařská dynastie Číny měla původ v severním Mandžusku. Po období stability a prosperity v 18.stol. začala díky rostoucímu přelidnění, zaostalému zemědělství, korupci a vojenským výdajům Čína zaostávat. Množily se přírodní katastrofy a s nimi i hladomor a nepokoje.

K tomu přispěl i tlak západních koloniálních mocností: Británie a Francie, které se snažili proniknout na čínský trh. To se jím zpočátku nedařilo. Číňané je považovali za barbary a nabízené obchodní smlouvy odmítali.

Přesto se pomohlo Britům Čínu oslabit. Pomohlo k tomu opium, které již od 18.století proudilo nelegálně ve velkém do Číny z Indie. a vedla  Když se čínská vláda pokusila pašování drogy organizované čínskou mafií zastavit, vypukla v roce 1839 britsko-čínská válka, kterou Britové vyhráli. Získali tak výhodný přístup na čínský trh a také ostrov Hongkong, jako svou kolonii.

I v dalších desetiletích čelila Čína řadě nepokojům, agresivním křesťanským misionářům, či konfliktu s Japonskem o Koreu.

Nakonec v roce 1912 císařství v Číně definitivně padlo a byla vyhlášena republika.

 

Čína v letech 1912-1949

Revoluční euforie netrvala dlouho. Čína se rozpadla na několik oblastí spravovaných vojenskými diktátory.

Ve dvacátých letech 20.století se v Číně zformovaly dvě politické strany původně spřátelené se Sovětským svazem. V jejich čele stanuli dva vůdci. Mao Ce tung v čele komunistů. Čankajšek v čele nacionalistů. Ani jedna se stran neměla demokratický program. Oba vůdci byli krutí a v zájmu dosažení moci se ničeho neštítili.

Obě strany ve dvacátých letech 20.stol. se obě strany dočasně spojili v boji proti místním diktátorům. Když se podařilo zemi sjednotit, tak se Čankajšek pokusil komunisty zcela zlikvidovat. Uvádí se, že v centru tehdejší komunistické strany v Šanghaji bylo bez soudu popraveno okolo 5000 komunistů.

V roce 1931 však Japonci nejdříve okupovali severní Mandžusko a v roce 1937 napadli i zbytek Číny. Válka opět přinutila nacionalisty a komunisty ke spojenectví. I díky němu byli nakonec Japonci v roce 1945 poraženi.

Občanská válka vypukla však nanovo. Komunistům se nakonec zejména díky podpoře venkovského obyvatelstva podařilo nacionalisty porazit. Čankajšek byl nucen uprchnout na ostrov Tchajwan, kde vládl až do své smrti.

V roce 1949 byla vyhlášena Čínská lidová republika a komunisté se stali neomezenými vládci Číny.

 

Komunistická Čína

Komunisté v čele s Mao ce Tungem vytvořili v padesátých letech 20.stol z Číny jeden z  nejhrůznějších režimů světové historie.

Provázelo jej barbarské ničení tradiční kultury a náboženství. Hospodářské experimenty, které přinesly v letech 1958-1962 smrt až 30 miliónu Číňanů v důsledku hladomoru. Vládu teroru, kdy byli vražděni jakýkoliv skutečně či domněle podezřelí odpůrci režimu mezi studenty, inteligencí a samotnými komunisty.

Pro čínské komunisty se stal pravicovým i samotný Sovětský Svaz.  Dokonce mezi oběma státy došlo i k pohraničnímu vojenskému konfliktu, během kterého údajně v důsledku použití tajné sovětské zbraně zcela zmizla celá čínská vojenská jednotka.

 

Moderní Čína

Po smrti Maa v roce 1976 začala Čína postupně opouštět radikální kurs a začala řešit nahromaděné problémy. Politikou státní podpory pouze jednoho dítěte se Čína rozhodla čelit přelidnění země.

Postupně liberalizovala zemědělství a ekonomiku, ale bez zásadních politických reforem.

Ač u moci zůstali komunisté, ekonomicky se stala Čína postupně kapitalistickým státem.

Díky pracovitosti, skromnosti a disciplinovanosti Číňanů začala čínská ekonomika rychle růst. Díky podhodnocení čínské měny a v důsledku levné pracovní síly se staly čínské výrobky vysoce konkurenčním zbožím.

Čína tak začala pronikat i na evropské a americké trhy. Nyní ve velkém investuje také v Africe a je i největším zahraničním věřitelem USA.

 

Na závěr

Ve starých proroctvích se píše o tom, že na konci této epochy žlutá rasa ovládne svět. Současnost ukazuje, že to nemusí být jen vojenské tažení, které k tomu povede.

Čínská ekonomika je zkrátka tak silná, že si fakticky může dnes svět koupit. Jak se říká: kdo vládne penězům, vládne světu.

Přesto i toto bude pomíjivé. Vliv Číny založený na penězích je jen dočasný a brzy pomine, stejně jako pomine vliv a moc amerického dolaru.

Přesto duch Číny jistě bude žít dál. Bude to duch její již tisíce let trvající kultury, která právem patřila a patří k největším kulturám světovým.
O autorovi

Další články

Napište komentář

Vaše emailová adresa nebude zveřejněna *

Breaking news

25.7  16:18 - Verizon u cíle: Yahoo bude převzato

Yahoo-šéfová Marissa Mayer

Více jak 20 let od založení stojí internetový pionýr definitivně před ztrátou své samostatnosti. Telekom gigant Verizon převezme Yahoo, podle informací z médií, za ca. 5 miliard dolarů.

  15:00 - IOC rozhodlo: Být u toho znamená všechno

IOC-Prezident Thomas Bach (vlevo) a Vladimir Putin

Přestože byl státem pdporovaný doping v Rusku prokázán tak smí ruský tým v Rio de Janeiro startovat. Ukazuje to že ruský vliv na IOC je ohromný. Whistleblowerin Julia Stepanowa, která to všechno práskla, je z účasti vyloučena. Bude se muset odstěhovat a Rusko už nebude nikdy reprezentovat. S výsledkem se dalo počítat a překvapení se nekonalo.

  13:15 - Americká vláda chce stanice, které dobijí elektromobil za 10 minut

Dobíjecí stanice Tesla

Elektromobil je jeden velký problém. Vlastně je to shluk mnoha malých problémů. Třeba s dobíjecími stanicemi, kterých je málo a nedobíjí dostatečně rychle. To ví i americká vláda a zavázala se, že bude za vládní peníze podporovat projekty na rychlejší dobíjení. V Evropě se vedle chybějícího nadšení k elektro-mobilitě potýkáme se samými problémy s nedostatkem nabíjecích stanic.

  12:00 - V Íránu zničili sto tisíc satelitních antén

Íránské úřady nechaly zničit 100 000 satelitních antén, které byly zabaveny občanům. Informovala o tom agentura AFP. V Íránu je příjem satelitních televizních kanálů zakázán a pokutován, zákaz se ale všeobecně porušuje. „Většina satelitních kanálů oslabuje rodinné základy a u dětí ohrožuje školní docházku. Průzkumy ukazují, že děti, které takovou televizi sledují, jsou nezdvořilé ve škole i vůči rodičům.“

  11:05 - „Desaster“: Trump uvažuje o vystoupení z WTO

US-Kandidát na prezidenta Donald Trump

Volný obchod patřil desetiletí z republikánské víře. Ne ale pro Donalda Trumpa: Jako budoucí US-prezident by z organizace volného obchodu (WTO) eventuálně vystoupil. Jako důvod uvedl že volný obchod je desasterem pro státy které jsou členem WTO.

  10:16 - Z lomu ČSA má odejít 1769 lidí

Premiéra Bohuslava Sobotku čeká na jednání vlády těžký boj s koaličními partnery o příspěvek severočeským horníkům. O práci v souvislosti s útlumem těžby, na jehož začátku stálo rozhodnutí vlády o neprolomení limitů na zdejším lomu ČSA, by tu během dalších pěti let mělo přijít 1769 zaměstnanců.

  9:32 - Výbuch v německém Ansbachu zranil dvanáct lidí

Atentátník se zabil v Ansbachu

Neúspěšný žadatel o azyl ze Sýrie (27) zemřel poté, co v bavorském Ansbachu v neděli večer odpálil výbušninu. Při explozi bylo zraněno 12 lidí. Podle policie jsou tři z nich ve vážném stavu.

24.7  18:00 - Sedm let bez Čechů nebo Poláků? V EU se rodí plán brexitu

Plakát, který před referendem Brity nabádal k Brexitu

Velká Británie by mohla po vystoupení z EU zůstat součástí jednotného evropského trhu, a přitom by se jí až na sedm let netýkalo pravidlo o volném pohybu pracovních sil. Takový je alespoň plán probíraný v evropských metropolích. V praxi by to znamenalo, že ne každý Čech by směl přijít do Británie za prací jako dosud. Informaci přinesl list The Guardian s odkazem na přední zdroje na britské i unijní straně.

  16:42 - Silné bouřky postihnou celé území ČR, budou doprovázeny přívalovými dešti

V teplém a vlhkém počasí se v neděli odpoledne na jihu Moravy, v západních a jižních Čechách budou místy vytvářet bouřky. Ty mohou být provázeny přívalovým deštěm. Výstrahu v neděli vydal Český hydrometeorologický ústav (ČHMÚ).

  15:00 - V Brazílii se pokusili ukrást olympijskou pochodeň

V brazilském městě Guarulhos nedaleko Sao Paula se neznámý muž pokusil ukrást pochodeň s olympijským ohněm. Štafetu však díky pohotovému zásahu bezpečnostní služby narušil jen na několik vteřin a byl zadržen policií.

  13:12 - Na Frýdecko-Místecku se zranilo hned pět cyklistů

Pět zraněných cyklistů na Frýdecko-Místecku museli v sobotu během devíti hodin ošetřit moravskoslezští záchranáři. Ve třech případech si lidé po pádu z kola poranili hlavu. Moravskoslezští záchranáři v týž den vyjížděli také ke dvěma topícím se mužům. Jeden je v kritickém a druhý ve vážném stavu.

  12:00 - Žaloby o miliardové pozemky církev většinou nestáhne

Slib biskupů, že katolická církev stáhne žaloby podané na kraje, má právní háček. Podle zjištění Práva nelze očekávat, že církevní subjekty stáhnou všech svých 116 žalob, jak v to doufají hejtmani, nýbrž sotva polovinu.

  11:01 - Sebeakceptance: Smím žít jak já chci!

Sebeakceptance: Milovat své tělo jaké je

Příliš tlustá, plnoštíhlá, tmavá? V USA dělají „Body-aktivisté“ reklamu jak milovat svoje tělo jaké je. Ale jde to vůbec? Ano, je to možné, ale je to i těžké.

  10:23 - Mnichovský střelec vyhrožoval spolužákům smrtí už před pár měsíci

Lidé před mnichovskou Olympií oplakávají oběti střelby.

Osmnáctiletý Ali David Sonboly, který v pátek v Mnichově zastřelil devět převážně mladých lidí, se v minulosti opakovaně choval hrubě a vyhrožoval okolí smrtí. Spolužáky byl odstrkován. Jeden ze svědků také pro stanici NBC News vylíčil, jak mu jedna z obětí zemřela na ulici v náruči.

  9:40 - Na Rokycansku zemřela osmadvacetiletá řidička

Nedaleko Příkosic na Rokycansku zemřela v neděli ráno při nehodě mladá řidička. Havarovala tam před 6:00 s osobním automobilem Audi A4, řekla policejní mluvčí Martina Korandová.

23.7  20:00 - Je svět obrácený naruby? Nebo vyvrácený z pantů?

Olympijské nákupní centrum Mnichov

Násilnosti v Nice, Würzburgu a nyní v Mnichově. V Turecku skončila demokracie. Podle WHO není virus Zika nebezpečný – i když sportovci ruší účast na olympijských hrách. A: Donald Trump neví nic o světě. To je tragická bilance posledních dvou týdnů na skutecnosti.cz.

  19:32 - Nový jednorázový kapesní test na infarkt stojí 370 korun

Ilustrační znázornění infarktu

Až donedávna mohla být diagnóza akutního infarktu myokardu provedena pouze v nemocnicích s určitým vybavením, takže bylo obtížné splnit cíl včasné diagnózy a včasné léčby, zvláště když pacienti jsou na předměstí nebo ve vzdálenějších oblastech. Přitom klíčem ke zlehčení následků a snížení úmrtnosti je diagnostikovat a zahájit léčbu co nejdříve. Teď je k dispozici ale test na infarkt. Stojí 370 korun a lze ho zakoupit v lékárně..

  18:57 - Kvalifikace Formule-1 v Mad’arsku: Rosberg startuje z pole-position

Nico Rosberg

Přes chaotický průběh tréningu v Budapešti: Nico Rosberg startuje velkou cenu Mad’arska z prvního místa. Tréning musel být vzhledem ke špatnému počasí několikrát odložen. Jeho stájový kolega Hamilton začíná z druhé pozice, Sebastian Vettel na Ferrari až z pátého místa.

  18:27 - V Čechách hrozí silné bouřky a přívalový déšť

Ilustrační foto Ondřej Kořínek

V jižních a západních Čechách hrozí od sobotního odpoledne silné bouřky. Výstraha se vztahuje i na neděli. Bouřky bude doprovázet přívalový déšť ojediněle s úhrny kolem 40 mm. Potoky a říčky se mohou rozvodnit.

  18:00 - Bratislavskou Petržalku vyděsila střelba

V bratislavské čtvrti Petržalka se v sobotu střílelo. Policejní mluvčí Lucia Miháliková uvedla, že byl zadržen 22letý muž. Nikdo nebyl zraněn. Muž střílel pouze z plynové pistole, jako stříleli děti v minulosti „poplašñákem“. Lidé jsou prostě přespříliš vystrašení.

  13:15 - Evropa a Turecko: Strach z Erdogana a z Putina

Zakladatel státu Atatürk a prezident Erdogan

EU by mohla přerušit jednání o vstupu Turecka do EU a současně zmrazit miliardovou pomoc. Ale v Bruselu mají z tohoto kroku strach – bojí se reakce ze strany Erdogana. Jaká politika se praktikuje je vidět i na straně IOC – i zde mají strach z reakce prezidenta Putina v případě vyloučení ruských sportovců z OH.

  12:00 - Václav Klaus ml. vyzval k opuštění Evropské unie

Expert na školství ODS Václav Klaus ml. vyzval ve světle vražedného útoku v Mnichově k opuštění Evropské unie. Vysloužil si za to kritiku předsedy TOP 09 Miroslava Kalouska.

  11:26 - Levitující přechod pro chodce vzbudil na Slovensku pozdvižení

"Třírozměrný" přechod má zvýšit bezpečnost chodců.

Ve městě Čadca na severu Slovenska překvapí řidiče levitující třírozměrná zebra. Přechod pro chodce umělci namalovali tak, že na první pohled vypadá, jak by se vznášel nad silnicí. Dílo u našich východních sousedů vzbudilo značnou pozornost.

  11:05 - Vrah z Mnichova byl syn taxikáře

Místo činu atentátu v Mnichově

Mladík, který v Mnichově zastřelil devět lidí, byl Ali Sonboly, syn taxikáře s německým a íránským občanstvím, který pracoval v obchodě. Sousedi o něm řekli, že to byl klidný typ. Policie nezná jeho motiv, prověřuje ale spojitost s falešnou nabídkou na Facebooku, že v restauraci McDonald’s, kde střílel, se v tu dobu bude podávat jídlo zdarma. Svědkové vypověděli, že mladík volal Allahu akbar (Bůh je veliký), ale také to, že je Němec. Češi mezi oběťmi nejsou.

22.7  20:00 - Rok po tragédii: Nové záběry z nehody Pendolina ve Studénce

Pendolino se srazilo s kamiónem

Přesně po roce od tragické nehody na železničním přejezdu ve Studénce, kterou způsobil řidič polského kamiónu, zveřejnili hasiči videonahrávku ze záchranné akce. Nehoda si vyžádala tři mrtvé a dvanáct zraněných. V současné době se uvažuje o tom, že železniční přejezd bude zrušen a pod důležitým koridorem spojujícím Ostravu se střední Moravou bude vybudován podjezd.

  19:06 - Erdogan nechal zavřít dva piloty

Sestřelené ruské letadlo (24.11.2015)

Rusko-Turecké vztahy se překvapivě rychle zlepšují – přitom sestřelilo Turecko ruské bojové letadlo. Erdogan nyní sdělil že nechal zavřít turecké piloty do vězení. Údajně měli zájem na zhoršení vztahů s Ruskem.

  18:00 - Na EasyJet a Ryanair si stěžuje nejvíc lidí

Na aerolinky EasyJet a Ryanair si stěžovalo v první půlce roku 2016 nejvíce lidí.

Na EasyJet si ze všech britských aerolinií stěžuje nejvíce lidí. Vyplynulo to z interních statistik společnosti EUclaim. Ta poskytuje pasažérům informace o možné finanční kompenzaci za zpoždění letů, problémy s nimi spojené i řeší. V databázi společnosti se za první polovinu roku nashromáždilo přes 5641 stížností právě na EasyJet. Druhé místo obsadily aerolinky Ryanair se 4781 stížnostmi. Informoval o tom Daily Mail.

  17:03 - Formule 1: Nico Rosberg prodloužil u Mercedesů

Nico Rosberg

Boj dvou gigantů bude s Lewis Hamiltonem pokračovat: Nico Rosberg prodloužil smlouvu se stájí Mercedes. Němec leží v aktuálním hodnocení těsně před svým týmovým kolegou na prvním místě.

  16:16 - Venezuela: McDonald’s chybí žemle pro Big Mac

Big Mac od McDonald's

Hospodářská krize ve Venezuele se dotýká i velkých amerických korporací: McDonald’s odstranil Big Mac z jídelníčku. Zřejmě chybí dodavatel pro žemle. Pro McDonald jistě ohromná katastrofa?

  15:00 - Dreamliner a Jumbo má problémy: Boeing musí odepsat miliardy

Boeing 787 Dreamliner

Kvůli problémům se třemi modely musí firma Boeing korigovat bilanci. Obvzláště problematický je dálkový letoun Dreamliner. K tomu ještě slabá poptávka pro Jumbo-Jet 747-8 a zpoždění s dodávkami tankovacího letadla KC-46 pro americkou armádu. Výše ztrát se pohybuje kolem dvou miliard dolarů – akcie Boeingu ztratila jedno procento hodnoty.

Top